1857 - Østre Flatebybråten husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 415b.

 

Huusmandsseddel.

Underskrevne Ragnild Mørch tilstaat herved at have overladt

huusmanden Jens Olsen Fladebye til brug og beboelse den under

min brugende gaard søndre Fladebye i Næsoddens præstegjæld

beliggende plads kaldet østre Fladebybraaten paa efterfølgende

vilkaar: 1,  Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt in-

den mars maaneds udgang med 4 spd, skriver fire speciedalere.

2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huuse eller jordvei.

Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel

alltid forblive ved platdsen. 3, Huusmanden er forpligtet til paa

egen bekostning at anskaffe og veligeholde forsvarlige gjærder om

pladsen hvilke gjærder bliver jorddrotten tilhørende, uden godtgjø-

relse, naar huusmanden fraflytter pladsen eller naar eller opsigelse fra hvil-

kensomhelst af parterne, eller naar fratrædelsen skeer, enten

godvilligt eller ved tvang. 4, Huusfolkenemaa ikke, udenfor de i

huusmandsloven § 8 nævnte tilfælde, give nogen tilholdsted paa

pladsen uden eierens samtykke. 5, Til brænde maa allene ta-

ges qvist og stubber, som maatte i gaarden Fladebyes østre skov

forefindes, og maa isærdeleshed friske træer ikke tages eller beskadiges uden

eierens tilladelse. 7, Huusmanden og hjemmeværende børn ere forpligtede til at

fremmøde til arbeide de de første 5 ugedager i hver uge, uden nogen budsendelse

at forrette hvorsomhelst og hvad arbeid som ellers de maatte blive anviste imod 12 s.

daglig paa given kost og 24 skilling daglig paa egen kost. Alt om sommeren og trefjerde-

dels af denne betaling om vinteren, for mandens vedkommende. Børnene til-

staaes halvdelen af den for manden respictive om sommeren og vinteren fast-

stte tide. I tilfælde af at huusmanden holder hest skal hestarbeidet ligeledes

naar og hvor forlanges præsteres imod det dobbelte af den anførte betaling.

Dog skal huusmanden 1 sognedag i hver uge være fri for arbeidspligter og overens-

stemmende med reglerne i huusmandsloven § 6, huusmanden skal ikke uden

huusbondens samtykke være berettiget til at lade sit pligtarbeide udføre

ved nogen anden. Udebliver han fra arbeidet uden at have erholdt eierens

tilladelse, svarer huusmanden en skadeserstatning, stor 8 er otte skilling for

hver dag han saaledes fosømmer. 8. Dersom pladsens huse, gjærder eller

jordvei i nogen maade bliver forringet, skal huusmanden den skete

skade efter uvillige mænds  skjøn, samt alle deraf flydende omkostninger

skadesløs. I tilfælde af huusmandens fraflyttelse har jorddrotten ret

til at beholde de paa pladsen der værende huuse af hvilken somhelst art,

som sin eiendom, imod, foraavidt disse eies af huusmanden, at betale

denne en billig godtgjørelse som bestemmes paa den i huusmandsloven § 13

[…] b. bestemte maade. Jorddrotten skal derfortil enhver tid nyde pan-

teret ikke allene i pladsens huse og bygninger saavelsom dens avling

af ethvert slags, men og i huusmandens samtlige øvrige eiendele for hvil-

ket somhelst krav han maatte have paa denne, det være sig for afgiften,

erstatning i anledning mislig opfyldelse af foranførte vilkaar givne for-

strækninger eller andet af hvad navn nævnes kan. 9, Skulde eieren

finde forgodt enten at bruge pladsen selv eller at ville overlade den til

en anden, da skal huusmanden, hans kone og børn være forpligtet til

under udkastelse og uden videre lovmaal og dom at fraflytte og ryd-

diggjøre den til næste lovens faredag eller førstkommende 14de april,

efterat han før 29de september derfra er bleven opsagte. Skulde huus-

manden ville fraflytte skal han frasige sig pladsens brug inden

29de september. Disse vilkaar vedtager jeg paa egne, kone og børns

vegne i alle dele til opfyldelse og efterlevelse. Af dette docu-

ment beholder enhver af os et exemplar, da tvende eenslydende ere

udstedte og besørger undertegnede huusbond det ene exemplar thinglæst.

Gaarden Fladebye den 6 august 1857. Ragnhild Mørk, som laugværge

O. Løes. Jens Olsen med iholdt pen.

Til vitterlighed om parternes underskrivt og om at contractenes indhold er

Parterne bekjendt. C. G. Mørk. Hans Fladebye.

Anmærkning: Jens Olsen er fri for mod sin vilie at forrette arbeide paa

gaarden uden 10 er ti dage i hver aand, derimod er Jens Olsen med kone

forpligtet til mod fornævnte betaling at forrette reiser til byen

med melk og fløde m. m. naar samme forlanges. Ragnhild Mørk,

som laugværge O. Løes. Jens Olsen med iholdt pen.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net