1856 - Skoklefaldstrand husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 255.

 

Huusmandssæddel.

Contract for Johan Pedersen paa pladsen Skoklefaldstranden under Skoklefald paa Næsodden.

Ifølge bestemmelse i § 1 i lov af 24 september 1851 har undertegnede eier af gaar-

den Skoklefald i Næsoddens præstegjeld oprettet contract med Johan Pedersen angaaen-

de brug og beboelse af pladsen Skoklefaldstranden paa følgende vilkaar.

1, Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt til eieren inden hvert aars

20de september med 12, skriver tolv speciedaler.

2, Pladsen skal dyrkes ve og ikke forringes paa huuse eller jordvei, af grøden

maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive paa pladsen.

3, Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen ophold i huset uden eierens villie

eller tilladelse.

4, Opsidderen er berettiget til sommerhavn i Skoklefalds skov for de kreature som

vinterfødes paa pladsen, og brændeved ag qvist og stub efter eierens udvisning.

Træer maa ikke nedhugges eller beskadiges og aldrig overlade til nogen noget

brænde eller noget eiendommsret vedkommende.

5, Skal han paasee at intet tyveri eller fornærmelser paa eiendommen skeer

eller dermed være medvider. betræffer nogen saadan, da om mulig anholde

angjeldende og melde det strax for eieren, og saaledes i alle maader at paa-

see eierens bedste.

6, Husmanden skal være forpligted til, med den i § 6 i den citerede lov omhandlede

indskrænkning, i egen person strax efter tilsigelse at forrette hvadsomhelst hvad

arbeide han bliver anviist mod 12, tolv skilling for en dag om sommeren

og 8, otte skilling for en dag om vinteren paa given kost.

7, I tilfælde af pladsens huse, gjærder eller jordvej i nogen maade bliver forrin-

get, skal husmanden erstatte den skede skade efter uvillige mænds skjøn

samt alle deraf flydende omkostninger skadesløes.

8, Skulde eieren finde forgodt enten at bruge pladsen selv eller overlade den til en

anden, da skal Johan Pedersen, hans kone og børn være forpligted til under ud-

kastelse og uden videre lovmaal og dom at fraflytte og ryddiggjøre pladsen til

næste lovens faredag efterat han inden 29d september derfor er bliven udsagt,

uden nogensomhelst erstatning for mulig gjorte forbedringer.

Skulde opsidderen ville fraflytte skal han frasige sig pladsens brug inden

29d september. I bægge tilfælde kan eieren tage pladsens huse, gjærder og

jordvei til frit brug og benyttelse næstfølgende 14de april.

9, Ved bestemmelsen af vederlaget for denne pladsens besiddelse, er intet hensyn

taget til de forbedringer som samme i en eller anden henseende muligen

kunde tiltrænge.

10, Fæstet paa pladsen forbeides i alle de i 10 § i lov af 24 september 1851 om-

handlede tilfælde.

Disse vilkaar vedtager jeg Johan Pedersen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse.

Af dette document beholder enhver af os et exemplar da 2de samslydende,

var udstædte. Skoklefald den 15 februar 1856.

Som leier Johan Pedersen med iholdt pen. Som eier Ole Skoklefald.

Til vitterlighed om underskriften samt om at conractens indhold er partene

Bekjendt. A Haagensen. Niels Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net