1856 - Glennestrand, husmannskontrakt 

 

 

No 22 Huusmandscontract

 

Underskrevne Baltzer Hansen Glenne tilstaaer herved at have

overladt huusmanden Hans Johnsen og kone Jnger Marie Nielsdatters le-

vetid til brug og beboelse den under min brugende gaard Glenne østre i Fron

sogn Drøbaks præstegjeld beliggende plads kaldet Glennestranden paa

efttermeldte vilkaar: 1 Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt

inden september maaneds udgang med 1 spd skriver en specidaler. 2det

pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huuse eller jordvei. Afgrøden

maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive paa pladsen.

3 Huusmanden er forpligtet til paa egen bekostning at anskaffe og vedligeholde

forsvarlige giærder om pladsen, hvilke giærder bliver jordrotten tilhørende uden

godtgjørelse naar huusmanden fraflytter pladsen efter opsigelse fra hvilkensomhelst

af parterne eller naar fratrædelse skeer enten godvillig eller med tvang. 4 huus-

folkene maa ikke, udenfor de i huusmandsloven § 8 nævnte tilfælde, have nogen

tilholdssted paa pladsen uden eieens samtykke. 5. Havnegang tilkommer huusmanden

ikke. Huusmanden skal arbeide 6 dage i vaaraanden, 6 dage i slaataanden

i skuuraanden paa given kost, alt uden betaling, derefter skal forpagteren

være pligtig til at arbeide paa gaarden mod gangbar betaling.

Disse vilkaar vedtager jeg paa egne, kone og børns vegne i alle deele

til opfyldelse og efterlevelse. Af dette dokument beholder enhver af os et

exemplar, der tvende eenslydende ere udstædte, og besørger undertegnede huusbond

det ene exemplar tinglæst. Gaarden Glenne østre den 2 januar 1856.

                                                          Baltzer Hansen holdt pen. Hans

Johnsen holdt pen. Til vitterlighed om parternes underskrift og om at contractens

jndhold er parterne bekjent. H. Hemningsen. Baltzer Hansen holdt pen.

 

Kilde: pantebok protokollnummer: I 14a, f. 251, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net