1856 - Flaskebekkbråten husmannskontrakt 

 

 Follo pantebok 14, folie 255.

 

Huusmandseddel.

Contract for Iver Jacobsen paa pladsen Flaskebekbraaten under Næsodtangen.

Ifølge bestemmelsen i § 1 i den af 24 september 1851 har undertegnede

Eier af Næsodtangen i Næsodden præstegjeld oprettet contract med Iver Jacobsen

Angaaende brug og beboelse af pladsen Flaskebekbraaten paa følgende vilkaar.

1, Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt til eieren inden hvert aars

20 september med 6 spd 24 s. skriver sex speciedaler tyve og fire skilling.

2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvei, afgrø-

den maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid for-

blive ved pladsen.

3, Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen ophold i huset uden eierens

villie eller tilladelse.

4, Opsidderen er beretiget til sommerhavn i Næsodtangens skov for de kreature

der vinterfødes paa pladsen, og fornøden brændeved af stub og qvist ef-

ter eierens udvisning. Træer maa ikke nedhugges eller beskadiges og aldrig

overlade til nogen noget brænde eller noget eiendommen vedkommende.

5, Skal han paasee at intet tyverie eller fornærmelse paa eiendommen

skeer eller derved være medvider. Antræffes nogen saadan da om

mulig anholde angieldende og melde det strax for eieren og saaledes i

alle maader paasee eierens bedste.

6, Huusmanden skal være forpligted til med den i § 6 i den citerede

lov omhandlede indskrænkning i egen person strax efter tilsigelse

at forrette hvadsaamhelst hvad arbeide han bliver anvist imod 12-

tolv skilling for en dag om sommeren og 8, otte skilling for en dag om

vinteren paa given kost.

7, I tilfælde af pladsens huuse, gjærder eller jordvei i nogen maade

bliver forringet, skal huusmanden erstatte den skede skade efter uvil-

lige mænds skjøn, samt alle deraf flydende omkostninger skadesløs.

8, Skulde eieren finde forgodt enten at bruge pladsen selv eller at  overlade

den til en anden, da skal Iver Jacobsen, hans kone og børn være for-

pligtet til under udkastelse og uden videre lovmaal og dom at

fraflytte og ryddiggjøre pladsen til næste lovens fardag efterat han

inden 29 september derfra er bleven udsagt uden nogensomhelst erstatning for

mulig gjorte forbedringer. Skulde opsidderen ville fraflytte, skal han fra-

sige sig pladsens brug inden 29 september. I bægge tilfælde kan eieren

tage pladsens huse, gjerder og jordvei til frit brug og benyttelse næstføl-

gende 14de april.

9, Ved bestemmelsen af vederlaget for denne pladsens besiddelse, er intet

hensyn taget til de forbedringer som samme i en eller anden henseende

muligens kunde tiltrenge.

10, Fæstet paa pladsen forbeides i alle de i § 10 i lov af 24de september 1851

omhandlede tilfælde.

Disse vilkaar vedtager jeg Iver Jacobsen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse

af dette dokument beholder enhver af os et exemplar, da 2de samslydende

var udstedte. Næsodtangen den 14 februar 1856.

Som leier Iver Jacobsen med iholdt pen. Som eier Bernt Skoklefald.

Til vitterlighed om underskriften, samt om at contractens indhold er parterne

Bekjendte. A. Haagensen. Niels Nielsen.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net