1855 - Kastellet husmannskontrakt 

 

Denne husmannsplassen under Nord-Dal som i dette dokumentet er navngitt

som Harestuen og Kojakanten er identisk med plassen Kastellet som finnes

i folketellingene for 1865 og 1875. Plassen lå ute på kanten av berget ovenfor

Brevik-Kjøya.

 

Follo pantebok 14a, folie 241 (1855)

 

No= 33 Fæsteseddel Huusmandsseddel.

Underskrevet Christopher Halvorsen: eier af en anpart af gaarden nordre Dahl

i Froens Annex til Drøbak vitterliggiør at have bortfæstede til Engebret Olsen

paa hans og enkes livstid, den mig tilhørendes i min udmark tilliggende

huusmansplads Harestu eller Koja kanten kaldet, paa følgende vildkaar:

A, han opfører paa egen bekostning de fornødne bygninger som forbliver hans eiendom.

B, Den aarlige afgift svares med 24 er tyve og fire arbeidsdage med kost, saaledes

at 6, er sex dage svares i hver aand  og  6_sex. vinterdage, alt paastaaende efter

tilsigelse fra værten. Det skal staae til ham at lade arbeidet udføre med an-

dre arbeidsdygtige. Skulde enken tiltrede pladsen, da kan de 3_tre dage i hver

aand afgjøres ved fruentimmerarbeide. Misre i denne pligt forsømmelighed

skal brugerenken være forbudt.

C, Til Indhegning af bemeldte plads erholder han fornøden gjerdefang i min

skov efter udvisning, samt til deris vedligeholdelse.

Endvidere har han tilladelse til at benytte qvist til sommerved og at

ophogde stub til vinterved i min skov,

D, Havn tilstaaes for 1 er een koe med adgang til begge mine havne, naar han selv

holder ingen.

Och denne af mig eje udfærdigte, i hostegnede vitterlighedsvidnerers overværelse i

underskrevne fæsteseddel, hvis jeg d. d. er faaet en ligelydende af huusmanden

og vitterlighedsvidnerne underskrevet gjenpart.

Gaarden nordre Dahl den 19 Februar 1855. Christopher Halvorsen med iholdt pen

vedtages i alle dele af Engebret Olsen med iholdt pen. Som formynder Christian Mellemdahl

til vitterlighed P. Brandt. H. Helander.

Jeg underskrevne Christopher Halvorsen tilstaaer medvidere at havt over-

draget Engebret Olsen en beter som støder til ovennævnte plads Harestuen

kaldet paa søndre Side og som strækker sig  syd over til broen, til brug og be-

nyttelse paa overnævnte vilkaar og uden anden godtgjørelse end hvad ovenfor er

nævnt. D.u.s. Christopher Halvorsen med iholdt pen. Til vitterlighed P. Brandt.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net