1854 - Kallestad husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 171.

 

Forpagtningscontract

Undertegnede Johan Randulff Bull vitterliggjør herved, at

have bortfæstet ligesom jeg herved til Hans Olsen Trosterud,

paa hans og kones levetid, saalænge hun i enkestand forbliver,

fra afvigte 14de april at regne bortfæster en del af den mig ved skjøde af 15de

november 1851 kjøbte eiendom, gaarden vestre Skoklefald paa Næsodden, hvis grændser

ere som følger: Delet støder i n. ø. (ved en grind der fører til Kallestad) til

gaarden østre Skoklefalds skov, gaaer derfra i sydlige retninger 122 /eet huun-

drede to og tyve) favne, derpaa i vestlig retning 73 (tre og syvti) favne,

samt derefter 148 (eet hundrede otte og firti) favne i nordlig retning til og

med et leed, fra dete gaaer delet i østlig retning langsmed østre Skoklefald skovdele

til den først omtalte grind 78 (otte og syvti) favne, paa følgende betingelser

1, I aarlig afgift af bemeldte stykke, der bærer navnet Kallesta, svarer

Hans Olsen Trosterud 20 (tyve) speciedaler i 2de terminer, hvert aars vaar

og høstthing, samt er derhos under sin bygselsfortabelse forpligtet til at gaae

i eierens arbeide naar forlanges mod 24 s (fire og tyve skilling) daglig paa sin

egen kost vinter og sommer.

2, Leilændingen tilstaes ret til at drive sine kreature gjennem eierens skov

indtil og over Steenbroen ind i Bakkes skov, hvori, i følge skjøde til mig af

15de november 1851 haver havnegang for gaardens kreature i forening med Hr. Bakke,

dog saaledes at herved ingensomhelst skade skeer paa min eiendom være sig af

hvad mere nævnes kan.

3, Af de skatter og byrder som paafalder den halve gaard har lailændingen at tilsvare

eieren med 1/6 (en sjettedeel) aarlig, ligeledes deltager han for samme 1/6 i alle

de eiendommen paahvilende onne og tyngsler, saasom i havnegangsgjærdenes istand-

sætelse, veiarbeide, lægd og skolehold m.m.

4, Han har at dyrke jorden forsvarligt og maa ikke derfra afhænde gjødsel, ligesom

han ei heller maa bruge den som underbrug, ei heller bortleie den hele eller

nogen deel til andre, ligesaa hegner og freder han selv om sin andeel, upaa-

talelig af enhver.

5, De ham tilhørende tilhørende bygninger blive efter hans og kones død af arvingerne

inden aar og dag at nedtage og bortføre, saa framt man ikke paa anden

maade blive enige. Og skulle husene først og fremst staae som sikkerhed

for hvad leilændingen til enhver tid maatte skylde mig.

6, Forøvrigt skulle de i loven for udeblivelse fra leilændingens side mod

disse ydelser fastsætte tvangsmidler og følger for ham i saadant tilfælde indtræde.

7, Endelig bærer Hans Olsen Trosterud samtlige med dette bygselbrevs udredelse og thing-

læsning forbundne omkostninger.

8, Saafremt ikke overstaaende puncter nøje opfyldes, skal byxelen tilligemed

de paa samme opførte huse anses som mig henfalte, som min lovlige eien-

dom uden nogensom helst erstatning, saa at jeg eller efterfølgende eier af denne

del uden videre skal kunne tiltræde eiendommen igjen den førstkommende

følgende 14 april.

Jeg Hans Olsen Trosterud vedtager paa egne og hustrues vegne fornævnte vilkaar i

enhver henseende. Til ydermere vished have vi begge i hostegnede vitterligheds

vidners overværelse undertegnet dette bygdelbrev, hvorved dags dato er udstedt

en ligelydende copie. Vestre Skoklefald den 10 october 1854.

Joh. Randulff Bull. Hans Olsen Trosterud m. i. p.

Ligeledes paa min hustrues vegne Marie Helgesdatter. Hans Olsen Trosterud.

Til vitterlighed. Baltzer Sørensen Garder. Anne Christiansdatter m. i. p.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Follo pantebok 17, folie 90. (1868)

 

Aflæst Forpagtningskontract.

Fra Joh R Bull til Hans Olsen Trosterud, dateret 10 oktober 1854 og thinglæst

17de juli 1855, efter forskjellige paategninger, saalydende: Efter som jeg frasiger

mig bruget af Kalestad hvorfor denne contract kan avlæses. Skoklefald den

18 august 1862: Hans Kalestad med iholden pen. Til viterlighed Ingeborg Ols-

datter Julia Andreasdatter, begge m. i. pen. Efter som Hans Olsen Kallestad

har overleveret plasen som sees af forestaaende paategning maa jeg bede denne

contract avlyst. C. P. Skoklefald.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net