1854 - Fagerås, husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 13, folie 570.

 

Fæsteseddel.

Undertegnede Joh. Randulf Bull vitterliggør herved at have bortfæstet ligesom

jeg herved til Halvor Andersen Tangen paa hans og kones levetid saalænge hun i enkestand forbliver fra af-

vigte 14de april at regne bortfæster en deel af den mig med skjøde af 15 november 1851 kjøbte eiendom gaarden

vestre Skoklefald paa Næsodden. Hvis grændser ere som følger. Delet begynder ved grinden mellem gaarden

Berger og Skoglefald, følger veien og gjerdet i nordlig retning til en blinket asp, gaar derfra tversover

jordet i vestlig retning over en korset styvetræ, en blinket løn til en større steen, fra denne gaaer delet

i en ret nord og i en sydvestlig retning indtil skilledelet mellem Berger og Skoklefald til førom-

talte grind, paa følgende betingelser: 1, I aarlig afgift svarer Halvor Andersen 16, sexten speciedaler i 2de

terminer hvert aars vaar og høstthing, samt er derhos under sin bygselsfæstelse forpligted til at gaae i

eierens arbeid naar forlanges  imod 24, fire og tyve skilling daglig paa sin egen kost, vinter og sommer.

2, Leilændingen tillades ret til at drive sine kreaturer langs med gaarden Bergers gjierde, samt gjennem eierens skov

ned til og over Steenbroen ind i Bakkes skov, hvori, ifølge skjøde til mig af 15 november 1851 haver havnegang for

gaardens kreaturer i forening med Hr. Bakke. Dog saaledes at hermed ingensomhelst skade skeer paa min eiendom

være sig af hvad navn nævnes kan. 3, Af de skatter og byrder som paahviler den halve gaard har leilændingen

at tilsvareeieren med 1/7 en syvende del aarlig ligeledes deltager han for samme syvendedel i alle de eien-

dommen paahvilende onner og tyngsler saasom i hamnegangsgjerdenes i standholdelse, veiarbeide m.m.

4, Han har at dyrke jorden forsvarlig og maa ikke derfra afhænde gjødsel ligesom han ei heller maa bruge

som undrbrug ei heller bortleie den selv eller nogen deel til andre, ligesaa hegner og freder han

upaatalelig af husene. 5, De ham tilhørende bygninger blive efter hans og kones død af arvingerne

inden aar og dag at nedtages og bortføres saa fremt man ikke paa anden maade bliver enige, dog skulle husene

først og fremst staae som sikker[hed] for hvad leilændingen til enhver tid maatte skylde mig. 6, Forøvrigt

skulle de i loven for udeblivelse fra leilændingens side mod disse ydelser fastsætte tvangsmidler og

følger for ham i saadant tilfælde indtræde. 7, Endelig bærer Halvor Andersen samtlige med dette byg-

selbrevs tilstedelse og thinglæsning forbundne omkostninger. 8, Saafremt ikke overstaende punc-

ter nøie opfyldes skal bygselen tillige med de paa samme opførte huse ansees som mig hjemfalden, som min

lovlige eiendom, uden nogensom helst erstatning samt jeg eller efterfølgende eier af denne ret uden videre

skal kunne tiltræde eiendommen igjen til den førstkommende følgende 14 april. Jeg Halvor Andersen

Tangen vedtager paa egne og hustrues vegne fornævnte vilkaar i enhver henseende. Til ydermere vis-

hed have vi begge i hostegnede vitterlighedsvidners overværelse egen hændigen undertegnet dette

bygselbrev: hvormed dags dato er udstedt en ligelydende reversal. Vestre Skoklefald den 16de

februar 1854 Joh. Randulf Bull. Halvor Andersen Tangen m. i. p. Anne Marie Hansdatter m. i. p.

Til vitterlighed Brede Baltzersen Agnord. Maren Johanne Knudsdatter m. i. p.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Follo pantebok 17, folie 90.

 

Aflæst Forpaktningskontract (1868)

Fra Joh. R. Bull til Halvor Andersen Tangen, dateret 16 febr. 1854 og thing-

læst 17de febr 1854, efter forskjellige paategninger, saalydende: Eftersom jeg har

fraflyttet formelte plads saa overlades det til eieren Carl Skoklefald forgodt-

befinnende at lade denne contragt aflyse Halvor A. Tangen. m. iholden pen

Til vitterlighed: Johan Hansen m. iholden pen. Anne Johanesen. Efter

Som Halvor Andersen Tangen er fraflyttet pladsen som sees af forestaaende

Paategning maa jeg bede denne contragt aflyst. Carl Skoklefald.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net