1851 - Fjeldstrand, skjøte 

 

 

Underskrevne Christian Iversen Granerud med curator

Andreas Ruud erkjender at have solgt og afhændet, lige-

som jeg hermed sælger, skjøder og overdrager til Hr. kjøbmand H.

F. Løkke af Christiania en andeel af den mig tilhørende under skifte efter

min afdøde fader, sluttet 23 october 1846, udlagte eiendom, Fjeld skov paa

Næsodden Lbno 336 Matr no 233, hvilken solgte andeel, pladsen Fjeldstranden

med paastaaende huse iværende kakkelovne, muur og nagelfaste indretninger

tilligemed de Fjeld skov tilhørende vandfald i Fjeldstrandelven – nærmere vil

blive at beskrive og dens skyld at bestemme under en afholdende skyldsætnings-

forretning. Kjøberen og efterkommende eiere af den saaledes solgte andeel

skal have ræt til fri havnegang i gaardens skov og udmark for 3 – tre – voxne

fækreature og for et tidsrum af 20 – tyve – aar til frit brende til pladsen af stub

og qvist tage af den pladsen tilhørende skov hvorunder dog ikke er indbe-

fattet eller forstaadtsaadant material til mulig opførende teglværk, brænd-

derie eller huse til udleie. Det er derfor vedtaget, at forsaavidt Fjeld-

strandens eier maatte ønske paa min grund ovenfor det saakaldte

Qværnehuuskast langs elven at opføre bygninger, hvori indretninger, der

drives med vandkraft anbringes, da skal han have ret til at anbringe disse

tilligemed de til de respective indretninger fornødne vaaninger og ildhuse uden

nogensomhelst afgift til mig, dog maa saadanne huse elleer indretninger ikke

anbringes længere oppe end til den saakaldte Steendam. Alle af Fjeldstrandens

grund flydende rettigheder overgaaer forøvrigt selvfølgelig paa kjøberen. Derimod

forbeholder jeg mig fremdeles samme adgang til stranden, som eieren af gaarden

Fjeld er berettiget til ligesom ogsaa adgang til med deeltagelsen ivedligehol-

delsen at benytte den nuværende ved Melkastet anbragte

vedrende, naar og forsaavidt den ikke afbenyttes af kjøberen eller Fjeldstrandens

eier. Den omforende kjøbesum 350 spd afgjøres saaledes, at 100 spd

betales ved skjødets overleverelse og for resten 250 udstedes obligation

betalles i 4 aar med 50 spd i hvert af de første 3 og 100 spd i det 4de aar.

Eiendommen bliver af kjøberen at tiltræde flyttetid førstkommende,

vaaren 1852, og er det en selvfølge, at de paa min eiendom Fjeld skov

hvilende hæftelser, for hvilke jeg ikke er pligtig før tid at frigjøre den solgte

andeel, bliver kjøberen aldeles uvedkommende saaledes at ville være at [....].

Thi skal bemeldte eiendom saaledes som den ovenfor er betegnet og

nærmere ved skyldsætning maatte vorde betegnet og beskrevet, herefter

følge og tilhøre Hr. kjøbmand H. F. Løkke med de samme rettigheder og

forpligtelser, som eiendomsretten hidtil har medført for mig og forbliver

jeg hans lovlige hjemmelsmand. Til bekræftelse herom udstædes nærværende

skjøde under min haand i hertegnede vitterlighedsvidners overvær.

Follo sorenskrivercontor den 24 november 1851. Christ. Granerud. Som curator

Andreas Ruud. Til vitterlighed: O. O. Hansen. A. N. Holm.

Første termin af den omhandlede kjøbesum er mig idag betalt med 100. eet

hundrede speciedaler.

Drøbak d 24de november 1851. Christian Granerud. Som curator Andreas Ruud.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 13, f. 256. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net