1851 - Fjeldstrand, deling og skyldsetning 

 

 

 

Aar 1851 den 3de december  vare vi undertegnede Johan Grøstad Hans

Naverud og Ole Løes efter fogdens udnævnelse af 26de f. m. samlede

paa Christian Jversen Granerud eiende andeel af gaarden Fjeld i Næsod-

dens præstegjeld for der og da i følge reqvisition fra bemeldte C. Jversen

at foretage og afholde en delings og skyldsætning over en parcel

fra formeldte andeel af gaarden Fjeld – Fjeldstranden kaldet – hvilken C.

Jversen har solgt til kjøbmand H. F. Løkke af Christiania. Vi begyndte

til den ende at undersøge og gjøre os bekjendte med den hele eiendoms saavel

indmark som udmark samt med de af parcellen forhen opgaaede og

opmærkede delelinier der bliver paaviste at være følgende: Den

solgte parten – Fjeldstranden – grændser mod nord til student Røers eiende

andeel af gaarden Fjeld mod vest til Christiania fjord og mod syd

til Berthe Nielsdatter Granerudstøens eiende andeel af gaarden

Granerud. Mod øst tager delet sin begyndelse i et paa søndre

side af det saakaldte Qværnehuuskast i Fjeldstrandelven staaende X mær-

ket oretræe, gaaer derfra mod syd langs et aasfald til et i samme

anbragt X – videre herfra til et andet X i bemeldte aasfald, herfra, drei-

er delelinien mod vest og følger aasfald gjennem 4 efter hinanden

i forskjellige bjergpynter anbragte X fra hvilket X der er anbragt i

en høi fjeldvæg, delelinen atter dreier mod syd langs bemeldte fjeld-

væg til et i samme anbragt X samt videre til et kors i en stor steen, herfra

dreier delelinien mod sydvest langs et andet aasfald gjennem tvende

efter hinanden i biergpynter anbragte X, fra hvilket sidste X, der er anbragt

i et høit fjeld delelinien gaaer i syd eller sydvest need til tvende lige-

ledes efter hinanden i et aasfald anbragte X fra hvilke tvende X delet gaaer

i ret linie ned til den til den saakaldte Tyvebæk, hvor Berthe Nielsdatters andeel af

gaarden Granerud modstøder. Alt af den deel af Christian Jversen Gra-

neruds andeel af gaarden Fjeld, der er beliggende indenom den foranførte

og beskrevne delelinie, saavel af jndmark som udmark, skov og anden

herlighed tilligemed de paa huusmandspladsen Fjeldstranden staaende huse samt

endelig alle de rettigheder som sælgeren C. Jversen maatte være i besiddelse

af med hensyn til demning og afbenyttelse af vasdraget gjennem den

saakaldte Fjeldstrand-elv skal tilfalde bemeldte Hr. kjøbmand H. F. Løkke

i Christiania, blev af den paa C. Jversens eiende andeel af Fjeld paahvilende

skyld 2 daler 1 ort 19 skilling tildeelt 1/3 deel; dog saaledes at den ved bereg-

ningen udkommer brøkskilling med en heele tillægges C. Jversens deel.

saaledes bliver paa den solgte parcel 3 ort 22 s. skriver tre ort tyve og to skilling.

Da intet videre var at erindre til jagtagelse blev forretningen sluttet.

Joh. Grøstad.-  And. H. Grøstad.-  Hans Naverud.-  Ole Løes.-

            Jrettelagt d 17de februar 1852.-           Ellefsen.

Mændene fremstode derpaa og erklærede at den af dem affattede nu op-

læste forretning er afgiort efter bedste indsigt og overbeviisning samt i

henhold til den af dem aflagte laugrettesed. Retshandlingen sluttet.-

Ellefsen. – Johan Grøstad. Jens Krange.-  Halvor Sjødal. Johan Sjødal.-

                                            m. h. p.

Noteret. ved lensmands cassabog.- Aker og Follo fogedcontor den 1 juni 1853.-

                                                                                                   Gjerdrum.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 13, f. 288. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net