1851 - Brendengen brukskontrakt 

 

 

                                  Brugscontract

Jeg underskrevne Karen Ellefsdatter med laugverge erkjender og vitterligjør

herved at have bortfæstet til [Andreas] Andersen, paa hans og nulevende hustru Maren

Hansdatters levetid et under min eiende andeel af gaarden nordre Hasle i Næs-

odden præstegjeld beliggende jordstykke paa følgende vilkaar

1. Bemeldte jordstykke, der er beliggende paa gaarden nordre Hasles østre havne-

braate nemlig imellem den saakaldte ny Brendingstue og den i delet mellem

nordre Hasle og gaarden søndre Krange i den saakaldte Strandevei nu staaende

grind er mod vest øst og nord begrændset med opsatte delemærker, samt støder

mod syd til den over bemeldte havnebraate gaaende Strandevei, skal af ham tiltrædes

ved denne contracta modtagelse. –

2. Han eller enke svarer i aarlig afgift 4 spd, skriver fire speciedaler, der

maa være erlagte inden erhvert aar juul og tager afgiften sin begyndelse

1ste januar 1852.

3. Han opfører paa egen bekostning de huse, han anseer nødvændige, hvilke

saaledes bliver hans eiendom, ligesom han ogsaa paa egen bekostning opfører

det om bemeldte jordstykke fornødne gjærder.

4. Der maa uden gaardens eiers samtykke ikke indtages nogen til beboelse

af pladsens huse; handles herimod have Andreas Andersen og hustru

forbrudt sin brugsret til pladsen.

5. Foruden de 4 speciedalere aarlig svares endviidere 2de dages veiarbeide, som

præsteres efter tilsigelse af gaardens eier. –

Af denne af mig og laugværge i hostegnede vitterlighedsvidners over-

værelse, underskrevne fæsteseddel har jeg dags dato erholdt en ligelydende af

huusmanden og [huusmanden] og vitterlighedsvidner underskrevet gjenpart. –

Til vitterlighed                Hasle 1ste juli 1851.        Karen Ellefsdatter m. h. p.

  Jens Olsen.  Andreas Hasle.                          Som laugværge Johan Grøstad, -

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 13, f. 206. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net