1851 - Beksrud husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 13, folie 190b

 

Contract.

 

Jeg underskrevne Christian Iversen Granerud med curator Andreas Jensen Ruuds

samtykke bortforpagter en plads kaldet Bekserud tilligemed et stykke jord

beliggende til pladsens vestre kant, alt henhørende under min eiende andel af

gaarden Fjeld i Næsoddens præstegjeld til Ole Sandersen og hustru Anne Hansdatter

paa begge deres levetid og paa følgende vilkaar:

1, Forpagteren Ole Sandersen bruger og benytter pladsen Bekserud saa godt som

han bedst veed og kan, imod at han betaler til mig eller eieren af gaarden

en aarlig afgift til beløb 6 spd er sex speciedalere.

2, Forpagteren er pligtig efter mit forlangende at forrette arbeide for mig paa min

kost for en sommerdag 12 sk og for en vinterdag 8 sk samt at for en tylft tømmer at

hugge 24 sk og for 1 favn vehd 24 sk paa egen kost.

3, Forpagteren skal selv opføre huser paa pladsen i mod at jeg forskaffer de

fornødne materialer paa stedet og uden videre godtgjørelse af mig.

4, Nyder forpagteren fri brænde af qvist og stub og andet skov affald i

gaardens skov samt fornøden gjerdefang efter udvisning og fri havn til de

creature som kan fødes paa pladsen.

5, Materialer til fornøden huusreparation er eieren forpligted at bringe ham

paa aastedet.

6, Inderster indtages ikke af forpagteren uden eierens tilladelse.

Nyborg d 10 juli 1851.

Som forpakter: Ole Sandersen m. i. p.

Som eier: Christian Granerud.

Til vitterlighed: Torger Urianstad, Joh. I. Granerud, som curator: Andreas Ruud.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net