1850 - Flaskebekkbråten husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 13, folie 391.

 

Huusmandscontract

mellem Bernt Olsen Skoklefald som eier af Næsodtangen og Hans

Olsen angaaende brug og benyddelse af et stykke jord, en andeel af Flaskebek-

braaten kaldet, tilhørende Næsodtangen paa følgende vilkaar betingelser. 1, Jordstykket

er en andeel af Flaskebækbraaten kaldet, som overlades herved Hans Olsen og nuværende

hustru Marie Helgesdatter paa deres levetid, dog saaledes at han selv derpaa bekoster sig

de fornødne huse, som han selv vedligeholder, og som i fratrædelsestilfælde tilhører

ham. 2, Den derom forenede aarlige afgift er 8 spd er otte speciedalere som

maa være erlagte til eieren hvert aars nytaar samt 1 er een dags veiarbeide.

3, Leieren Hans Olsen er forpligtet til at forrette arbeide for Næsodtangens

eier efter paakaldelse, enten selv eller af en anden duelig mand for den

almindelige dagløn 12 er tolv skilling for en dag om sommeren og 8 er otte

skilling for en dag om vinteren, den samme forpligtelse er ogsaa bindende for

hustruen, i tilfælde af Hans Olsens død at skaffe en duelig arbeider efter paakaldelse.

4, Foromeldte jordstykkes søndre delelinie udgjør gjærdet. Som skiller imellem

strandbrædden og i lige linie og forbi en stor steen fra formeldte gjærde

og i lige linie nordefter til bemeldte store steen som er jordstykkets

lengde av 275 alen, er to hundrede sytti og fem alen. Jordstykkets

bredde er fra strandbrædden og saa langt som der er dyrkbar mark, og er opmaalt

saaledes, i nordre ende fra strandbrædden og op i lige linie forbi formeldte

store steen udgjør 92 alen, er nitti og to alen, og i søndre ende fra strandbredden

og langs formeldte gjærde og saa mod aasen udgjør en længde af 133 alen,

er eet hundrede og tretti og tre alen. Den skov, som findes ovenfor bemeldte

andeel, og imellem den derværende aas er forpagteren aldeles uvedkommende, den

fornødne brændevehd har leieren adgang til at tage i Næsodtangens skov, saa sandt

saadant findes af qvist og stub, dog ikke uden efter eierens udtrykkelige udviis-

ning, men aldrig overlade til nogen noget brænde ei heller noget eindommen

vedkommende. 6, forsaavidt leieren skulde være eier af en koe, som han om

vinteren føder paa pladsen, saa er han ogsaa berettiget til sommerhavn for samme

i Næsodtangens skov. 7, Skal han paasee, at intet tyverie eller fornærmelse

paa eiendommen skeer ei heller deri være medvider, antræffes nogen saadan,

da om muligt anholde angjeldende og melde det strax for eieren og saaledes i

alle maader at paasee eierens bedste. 8, Saalænge som formeldte Hans Olsen

og kone til rætte tid erlegger de foran omskrevne forpligtelser og ikke indtager

nogen til huse uden eierens udtrykkelige tiladelse ligesom de heller ikke i nogen

maade maa vise utroskab eller deri være medvider, i modsat fald er dennne contract

udtrykkeligen herved hevet og leieren forpligtet til uden udsigelse at fraflytte og

røddigjøre pladsen førstkone faredag. 9, Eieren forbeholder sig frie strandevei

samt fornødent stranderum for hvad producter han der maatte finde anledning

til paa foromhandlede sted at nedkjøre, men dog ikke paa den tid af sommeren

da de derved fornærme hans ager eller eng. Denne contract vedtage vi begge

underskrevne i alle dele og hvoraf en ligelydende er underskrevet som er

besæende hos leieren. Næsodtangen d 14 novbember 1850.

Som leier Hans Olsen m. i. p.    Som eier Bernt Olsen.

Til vitterlighed: Hans Olsen m. i. p.     Laurits Olsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net