1848 - Torget, forpaktningskontrakt 

 

Follo pantebok 12, folie 354.

 

Forpagningscontract.

 

Underskrevne Christopher Hansen, som eier og beboer af gaarden Røer

paa Næsodden, erkjender herved og vitterligjør at have til snedkersvend

Amund Iversen overdraget til brug og afbenyttelse i 8 otte paa hinanden følgende aar regnet

fra vaarens fardag 1849 til vaarens fardag 1857, pladsen Torget kaldet, paa følgende vilkaar:

1, Haver brugeren eller forpagteren af den ham til forpagning overdragne plads, Torget kaldet,

under øvre Røer at erlægge til mig som eier ved hvert aars juletider 2, siger to speciedaler.

2, Forpagteren er berettiget til at lade opføre nye husebygninger paa den forpagtede plads,

imod selv at bekoste materialjierne saasom bygningstømmer og indretning med murer,

og hvilke huser gaarden Røers eier (naar forpagteren maatte blive udsagt til fraflyttelse

efter de 8 aars forløb) er forpligted til at udløse eieren snedker Iversen eller enken til-

kjøbe sig for den taxt samma husebygninger maatte af et lovligt udnævnt laugrette værdi verd-

sat til indlæmmelse i den almindelige brandkasse. Derimod ere og forblive de nu paa

pladsen Torget værende gamle husebygninger Iversens eiendom, og kan af ham om fornødent ansees, nedrives

og benytte til hjelp ved de nye huses opførelse.

3, Forsaavidt betræffes de lejefolk der for tiden bebor de paa pladsen nuværende gamle huse da forbin-

der jeg, Christopher Røer, mig til at lade dem udsige til fraflyttelse og ryddiggjørelse vaarens fare-

dag 1849.

4, Forpagteren tilstaaes aarlig i brugstiden som brændeveed af qvist og stub efter udvisning i

min eiendoms skov, ligesom og havnegang i udmaren for de kreature pladsen kan føde, samtfor-

uden gjierdefang, ligeledes efter udvisning.

5, Det tillades forpagteren at indtage til huse, lejefolk i brugstiden, ligesom han og er beret-

tiget til at sælge og afføre pladsen den avling af korn, hø, halm og potetes m.v. som aarlig

avles paa samme.

Forestaaende forpligtelse vedtager jeg Iversen i alle dele at opfylde, ligesom nærværende document

herved vedtages og underskrives af os begge contractøre i overvær af vitterlighedsvidner.

Øvre Røer den 17d juli 1848. Som eier C. Røer. Som forpagter A. Iversen.

Til vitterlighed F. Kretz. Simen Rejersen med paaholden pen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net