1848 - Laksebogen husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 13, folie 394.

 

Contract

mellem Bernt Olsen Skoklefald som eier af Næsodtangen og Thorer Larsen

angaaende brug og afbenyttelse af et stykke jord nederst i Laxeboglenen paa

følgende vilkaar: 1, Thore Larsen og nulevende hustrue Johanne Johannes-

datter overlader herved for deres levetid det nederste i Laxebogen beliggende

af ham opdyrkede stykke jord, men som ikke i nogen maade maa udvides større

end det nu fortiden er i mod derfor at erlægge i afgift til Næsodtangens eier

3 spd er tre speciedaler aarligen samt en dag veiarbeide hvilket alt maa være

erlagt inden Michaeli hvert aar. 2, Det af Thorer Larsen paa formeldte jord-

stykke opførte vaaningshuus er ham selv tilhørende og som han vedligeholder

uden dertil at erholde materialier af Næsodtangens skov, mmen derimod nyder

han fornøden brendevehd i udmarken af qvist og stub efter udvisning

men aldrig overlade til nogen noget brænde eller noget eiendommen

vedkommende. 3, Skal han paase, at intet tyverie eller fornærmelse paa

eiendommen skeer eller dermed være medvider. Antræffes nogen saadan, da

om mulig anholde angjældende og melde det strax for eieren og saaledes i

alle maade at paasee eierens bedste. 4, Saalænge som formeldte Thorer

Larsen og kone til rette tid erlægger de foran skrevne forpligtelser og ikke

indtage nogen til huse uden eierens samtykke, ligesom de heller ikke i

nogen maade maa vise utroskab eller deri være medvider i modsat

fald er denne contract udtrykkeligen fortabt og vedkommende [……] til

fravigelse efter lovlig omgang. 5, Næsodtangens eier forbeholder sif frie

strandevei samt fornødent stranderum for hvad producter, han der

maatte finde anlædning til paa før omhandlede sted at nedkjøre. Denne con-

tract vedtage vi bægge underskrevne i alle dele og hvoraf en ligelydende

er underskreven. Dette tilstaaes under vore hænder i vidners overvær

til vitterlighed: Carl C. Knudsen. Søren Olsen.

Skoklefald 23d december 1848.

Som leier: Thore Larsen m. i. p.

Som eier: B. Olsen Skoklefald.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net