1844 - Damengen utpanting 

 

Follo pantebok 12, folie 187.

 

Executionsforretning

 

Ole Gjerdrum, foged over Ager og Follaug fogderie, politimester, samt ridder af Wasa ordenen

gjør vitterligt: at aar 1844 den 28de november blev paa mine vegne ved fuldmægtig J. Gjerdrum een exe-

cutionsforretning afholdt paa Gjøfjeld i Næsodden præstegjeld hos Peder Olsen Damengen, i overvær af underskrevne

vidner. Hvor da: lensmand Røer, som reqvirent, fremlagde forlig indgaaet 3d juul. sidstleden ved

Næsoddens forligelsecommision, forfaldet 1 maaned senere, hvorefter Peder Olsen Damengen skylder til re-

qvirenten 2 spd 48 s. for hvilket beløb med afskriftens kostende 40 s. og denne fordrings omkostnin-

ger, foruden ere bestemt godtgjørelse til hans mødende fuldmægtig Ole Eriksen Løes, nu begjæredes exe-

cution og udlæg i debitors eiendele forsaavidt ei contant betaling præsteres. Forliget følger sin original.

Derefter fastsættedes saadan. Beregning.

 

1

Hovedsummen efter forliget med omkostningrne i commissionen

2 spd 48 s.

2

Udskrivtens kostende

40 s.

3

Fogdens tilkommende, a, Salarium 30 s. b, Mændsudnævnelse 16 s.

 

 

c, beskrivelse og bekræftning 30 s. d, skyds og diæt 9 s.

1 spd 54 s.

4

Reqvirenten for det afgivne møde

72 s.

5

Lensmanden for vidnernes tilsigelse

48 s.

6

Vidnerne forfaldt tilkommende

 

 

Tilsammen

5 spd 22 s.

 

Debitor Peder Olsen Damengen var tilstæde og erkjendte det som sit ønske at foretningen

afholdes her paa stedet i stedet for ved hans bopæl, og da han ikke kunde afgjøre beregningssum-

men contant anviste han til udlæg de samme gjenstande som var opskreven ved executions-

forretning af 22de november d. a.: 1 brunblak hoppe taxeret for………………………………………………………… 2 spd.

1 rødt vingebord 9 ort. 1 kaffekjedel og 1 liden gryde 6 ort. 1 hængeskab 24 s…………………………………..1 spd 60 s.

1 mælkeskab 48 s. 1 spinderok 48 s. 3 stole 24 s. 1 haandqværn 24 s. 1 klædekiste og hæspetre 24 s……..1 spd 48s.

Den debitor tilkommende brugsret til nærværende plads Damengen med paastaaende

eiendoms huuse der taxeredes for……………………………………………………………………………………………………………60 spd.

Derefter blev besluttet

Lensmand Røer gives herved ret[t]ens execution og udlæg i samtlige foran beskrevne eiendele og ret-

tigheder, for at han deraf paa lovlig maade og næstefter disse prioriterede kan søge sig fyldest for

beregningssummen 5 spd 22 s.

J. Gjerdrum. Edvard Wetlesen m. p. p. Even Gjøfjeld.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net