1843 - Teigen festekontrakt 

 

 

                                                          Contract

Jeg underskrevne Johan Olsen Fundingrud i Næsoddens præstegjeld kiendes og herved vitterliggjør at

have overdraget og fæstet, ligesom jeg herved overdrager og fæster til ungkarl og arbeider Andreas Hansen af

Froen, et stykke udyrket mark Teyen kaldet, af min ejende gaard Fundingrud, til brug og

beboelse for ham og tilkommende hustrues levetid, hvilket jordstykke skal være efter

saadanne delemærker som med vidner ere opgaaede, og derefter bliver indhegnet.

Og tillades det ham at opføre fornødne huuse paa bemeldte jordstykke, dog paa egen bekostning, hvilke huse

skal være hans sande eiendom. Endvidere skal Andreas Hansen og tilkommende hustrue, nyde fri havn

i gaardens Fundingruds skov til de kreature som kan vinterfødes paa bemeldte jordvej, dog at faar og sviin

benægtes. Tillige nyder han og hustrue brændeveed i gaarden Fundingruds skov, men ikke af andet end

stub og qvist som ligger nede paa marken; men gjerdefang nyder han ikke, ej heller stør, thi saa-

denne materialjer forskaffer han sig selv paa egen bekostning. – For bemeldte stykke jord,

samt de øvrige retigheder som her er meldt, betaler Andreas Hansen og tilkommende hustrue aarlig afgift

til gaarden Fundingruds eier, som tager sin begyndelse fra første januar aar 1843, og betales med 3 spd

er tre speciedaler, for hvert aar, de 3 første aar, men siden betales afgiften med 10 spd er 10 spe-

ciedaler for hvert aar, hvilken afgift skal være betalt inden hvert nytaar. – Ydermere skal

Andreas Hansen og tilkommende hustrue, have 4, er fire maal udyrket mark, af gaarden Fundingruds

skov, som han betaler i aarlig afgift til Fundingruds eier, for hvert maal han opdyrker 2 ort, er

to ort om aaret inden hvert nytaar, men gjerdematerialier hertil nydes heller ikke. –

Fundingrud paa Næsodden den 23de marts 1843.  Johan Olsen Fundingrud som eier.

Andreas Hansen som leier. Til vitterlighed Hans Christian Olsen.    Ole Peter Olsen. –

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 11b, f. 439b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net