1842 - Urianstad forpaktningskontrakt 

 

Follo pantebok 11b, folie 327.

 

Contract, thinglæst 15 februar.

I mellem student P. R. W. Røer og Torger Christoffersen Røe

angaaende bruget af gaardsparten Urianstad paa Næs-

odden. Jeg R. Røer overdrager til Torger Røe bruget

af det paa gaarden Fjeld særskildt skyldte andel, Urianstad kaldet, til-

ligemed afbenyttelseen af bemeldte Urianstads husebygninger paa en tid af

5 (fem) aar paa følgende vilkaar: 1, i aarlig afgift af bemeldte

gaardspart svarer han /:brugeren:/ 20 spd er tyve specier til gaard Fjelds

eier i 2de terminer, det halve inden Michali dag og det andet halve /:10 spd:/

til juul hvert aar ligesom han ogsaa uden afgang i afgiften afgiør de paa

eiendommen hvilende skatter og afgifter af hvad navn nævnes kan,

hvilket alt han betaler til rette vedkommende. 2, Brugeren nyder frie

havnegang i gaardpartens skov til de paa eiendommen vinterfødende cre-

ture, ligesom og gjærdematerialer til eiendommens behov efter udvis-

ning, samt endelig brændeveed af qvist og andet til salg udueligt skovaf-

fald. 3, Husbygninger og gjerder holdes af brugeren i aabodsfrie stand,

i mod at han erholder af eieren det dertil nødvendige materialer.

4, Brugeren maa ei forringe eiendommen i nogen maade, hverken ved af-

hendelse af fourage eller gjødsel, ligesom han ei uden tilladelse kan indtage

inderster. 5, Hvis jeg /:Røer:/ efter de ovennævnte 5 aars forløb fremdeles

skulde være eier af gaarden Fjeld, vedvarer Torger Røes brugsret uforandret

efter denne contracts forlydende, saalenge brugeren opfylder forestaa-

nde forpligtelser, hvormed den foranførte clausul ei er forbindende

for det tilfælde at gaarden Fjeld maatte komme i andres eie.

6, Brugeren har medtaget contrabog til anfør af regnskab med Røer.

Nedrerøer den 12 februar 1842. Som eier P. R. W. Røer. Som forpagter

T. Røe. Til vitterlighed H. Deegen. Hans Abrahamsen Fjeld.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net