1841 - Karlstad brukskontrakt 

 

Follo pantebok 11, folie 168.

 

Brugscontract.

 

Underskrevne Christian Christophersen Røer tilstaaer herved og vitter-

Liggjør at have overdraget smedsvend Hans Peter Jansen til brug og

Afbenyttelse, min iflge skjøde dateret 28de juli og thinglæst 2de august sidstleden hjemlede

Andel eller 2 skylddaler 4 skilling af gaarden Løes nyt mat no 211 i Næsodden præstegield, paa

8 siges otte aar, regnede fra næste aars vaar flyttetid eller fardag til samme tid: aaret 1850,

paa vilkaar. 1, At han i brugstiden betaler til mig eller efterkommende eiere af gaarde

parten 35 spd, siger tredive og fem speciedaler aarlig, der erlægges ved hvert aars juli maa-

nesa udgang og første gang ultimo juli 1843. 2, Alle af gaardparten gaaende skater og

offentlige byrder af hvad navn nævnes kan, tilsvares og udredes af mig som eier uden mindste

udgift for brugeren, hvilket og gjelder om veiarbejde og indlegdelemmers forsorg og pleie.

3, Alle om eiendommen værende gjerder og grinder vedligeholdes af mig som eier og paa min

egen bekostning, ligesom jeg besørger oppløiet aarlig i forpagtnings eller brugsaarene. 4, fire maal

jord, høst eller vaar som brugeren selv maatte ønske, uden erstatning eller udgift for brugeren,

skulde han derimod ønske større jord stykker eller mer land oppløiet, bliver derom nærmere

at træffe overenskomst mellem og med hensyn til godtgjørelse for det oppløiede.

4, Den i skoven nu befindende skovbraate tilsaaeog afbenytte aarlig i

brugstiden saaledes som han til sit gavn og bedste finder sig tifreds, og forsaavidt han maatte ønske

braaten indhegnet med gjerde, forbinder jeg mig ligeledes til at iværkstte saadante.

5, De paa gaardeparten værende husebygninger er er brugeren berettiget til i brugstiden at beboe og

afbenytte, om han finder forgodt, men er fritaget for sammes vedligeholdelse i brugsaarene

hvis istandsættelse og vedligeholdelse bekostes og ligeledes af mig forsvarligen udført.

6, Brugeren afholder sig fra hugst i skoven, hvorimod han tilstaaes veedbrænde af top,

qvist og vindfald efter udvisning, i brugstiden og under forudsætning af at brugeren

flytter ind i gaardens huse. I slaataandstiderne forskaffer jeg brugeren en mand

der forretter aarlig 18, atten dages arbejde. 7, Det overlades til brugeren efter forgodt-

befiindende at benytte den paa eiendommen faldende avl og afgrøde ved at forbeedre sammesteds, eller om

han finder sig bedre tjent med at lade avl og affgrøden bortsælge ved offentlig auction, det som jeg

har, kornsorter og potetes m. m. …Jeg undertegnede Hans Peter Jansen vedtager forestaaende

forpagtelse fra min side til punctlig opfyldelse under min brugertid forbeholde i mulig beta-

lings tilfæde, ligesom jeg, naar de 8te brugsaar ere udrundne, overleverer gaardparten Løes

til eierens frie og ubehindrede raadighed. Til bekræftelse underskrivet nærværende con-

tract af os begge i vitterlighetds vidners overvær. Follaug sorenskriver contor Drøbak

den 30de august 1841. Christian Christophersen Røer. Hans Peter Jansen med iholdt pen.

Til vitterlighed M. Holm. J. Giverholt.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net