1840 - Østhagen kontrakt 

 

 

                              Contract

 

Jeg Christian Christophersen Røer overdrager til Hans Halvorsen

for sin og hustrues levetid til brug og afbenyttelse endeel af den mig

tilhørende andeel af gaarden vestre Løes underliggende hestehave Østhagen kaldet, hvilket deele begrænd-

ses af pladsen Torgets jordvei paa nordre side, Prestegaardens havnebraate paa østre side, samt det

imellem denne deel og Østhagen opførte gjærde paa søndre og vestre side, alt paa følgende vilkaar.

1, Hans Halvorsen svarer i aarlig afgift af bemeldte jordstykke, hvortil følger retighed til havn i min

Vestre Løes tilligende udmark for de kreature der kan vinterfødes af jordstykkets avling, 5 er

fem norske specier, samt 8 er otte dages arbejde paa min kost enten af Hans Halvorsen eller kone.

Pengeafgiften erlægges til mig eller den der herefter bliver ejer af den hans jordstykke fratagne

andeel af gaarden Løes inden juul hvert aar. Arbejdet derimod, naar den dertil beretigete

fordrer samme; dog har Hans Halvorsen ingen afgift at svare af det herved overdragne jord-

stykke enten i penge eller arbejde førend fra 1842 aars begyndelse, til hvilken tid han skal

sidde afgiftsfrie,-

2, De til jordstykkets afling og beboelse fornødne huuse, bekoster Hans Halvorsen selv opførede og

vedligeholder, ligesom samme bliver hans ejendom.

3, Naar Hans Halvorsen og hustrue ved døden afgaae, skal jordstykket, uden nogen erstatning

for den derpaa foretagne oprydning og forbedring falde tilbage til grund igien af den

deel af gaarden Løes hvoraf jordstykket er aftaget.

4, Hans Halvorsen og hustrue deeltager ikke i gaardens skatter eller kommuneudgifter, hverken

reelle eller personelle, ligesaalidt som veiarbeide uden forsaavidt samme paalægges ham af

loven eller competente autoriteter.-

Jeg Hans Halvorsen antager det her benævnte jordstykke paa de i denne contract anførte be-

tingelser, hvilket jeg forbinde mig til at opfylde i alle deele efter deres indhold.

Af denne contract har jeg Christian Røer modtaget et ligelydende exemplar paa ustemplet papiir,

hvorimod originalen forbliver hos Hans Halvorsen. – Til bekræftelse under vore hænders

underskrivter. Løes den 7de october 1840. Christian Røer. Hans Halvorsen med iholdt pen.

Til vitterlighed. Edw. Røer. A. Jonsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 11a, f. 151b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net