1840 - Nordbom husmannskontrakt 

 

Follo pantebok I 11a, folie 105.

 

Huusmandsseddel.

Underskrevne Johan Halvorsen, skræddermester og boende i Christiania, som nærværende

eier af min broder Niels Halvorsens forhenværende andel af gaarden Garder i Froens

annex, erkjender herved at have til Herman Bjørnsen paa hans og kones levetid, over-

draget og fæstet et stykke udyrket, og efter delemærker udvist jord af bemeldte min

ejende andel af bemeldte gaard Garder, med der paa denne plads staaende huuse paa følgende vil-

kaar nemlig: at fæsteren svarer aarlig i leje 8, siger otte specier, der erlægges i terminer

til mig eller enhver anden der maatte komme i eiendomsbesiddelse af eftermeldte gaard-

part, nemlig paaske, St. Hans, Mikkelsdag og juletiden, hver gang med 2 spd som til-

pligtes ligeledes fæsteren at forrette det arbejde jeg maatte byde efter de i bøyden gang-

bare priser eller rettere dagløn. Fæsteren nyder sommerhavn i min eiendoms skov

for 1 koe aarlig, saa og sommerbrænde af qvist og affald, hvormed fæsteren aldeles ikke

maa hugge noget træe i skoven. Til fornødne er gjærdematerialjer til hegn om pladsen

erholder fæsteren efter udvisning een gang for alle. Naar fæsteren og kone begge

med døden ere afgangen, henfalder de paa pladsen værende huuse til mig som eier

eller mine efterkommere. Naar fæsteren opfylder de i forestaaende fæsteseddel

anførte forpligtelser, og forøvrigt ikke i ringeste maade foretager sig noget til

skade paa min eiendom, bruger og beboer han pladsen som meldtsin og kones leve-

tid, saaledes som han til sin nytte og gavn finder sig tjent med, i modsat fald

er han forpligtet til at fravige og ryddiggjøre pladsen til min frie disposition og

raadighed. Dette til bekræftelse under min haand i overvær af tilmeldte

vidderligheds vidner. J. Halvorsen. H. Nilsen. C. Bælsø.

Fæsterens vedtagelse til opfyldelse af vilaarene bleve af ham her under

At paategne. Christiania den 31 october 1840. Herman Bjørnsen med paaholden pen.

Til vitterlighed H. Nilsen. C. Bælsø.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net