1840 - Vestre Langfjeld skyldsetningsforretning 

 

Follo pantebok 11, folie 185.

 

Skyldsætningsforretning.

 

Han Peter Ellefsen, sorenskriver over Follaug sorenskriverie, gjør

Vitterligt: at aar 1841 den 26de juli blev det sat paa gaarden Lillerud el-

ler Griseboe i Næsoddens præstegjeld, til en skyldsætnings afholdelse over en andeel af gaarden

Gjøfjeld, som Ulrik Christian Wetlesen fra solgt til Peder Pedersen Langsund af Røgen, betjent i soren-

skriverens forfald af hans eedsvorne fuldmægtig X Giverholt med de 4 af lensmand Røer paa fogdens vegne

opnævnte laugrettesmænd Michael svestad, Baltzer Agnord, Peder Brodersen Agnord og Amund Gjøfjeld.

Hvorda: Administrator bemærkede, at det er efter begge parters forlangende at forretnin-

gen afholdes paa dette sted. Laugsrettet derefter opgav at de have nøiagtig overset den solgte eien-

deel, hvis grændser opgives saaledes: A, Det begynder paa et høit fjeld i sydvest for husene, hvor

en stenrøis er opsat, hvorfra det gaaer i nordlig retning til en stenrøis, derfra i samme retning

til et X mærket furutræe, fremdeles i samme retning til en sten røis, derfra gaaer delet i nord-

østlig retning til en X mærket furru, derfra drejer delet i nordøst til et leed paa gjærdet som ind-

hegner Toppløkken kaldet, derfra følger det bemeldte gjærde i nord indtil Svestad skoven,

dernæst følger det sidstnævnte skov i syd til et X mærket furrutræe, derfra drejer det i syd

og gaaer i denne retning efter 5 dels X mærkede og dels blinkede grantræer til et leed Kirkeledet kaldet,

derfra følger det gjærdet imellem sælgerens skov og hjæmmemarken indtil fjeldet Topaasen kaldet, fra

bemeldte gjærdes ende gaaer delet derefter op i stenrøisen hvorfra delet tager sin begyndelse.

Alt hvad der ligger indenfor denne saaledes trukne delelinje er det Wetlesen har solgt

til Peder Pedersen. Laugsrettet anseer den solgte del at udgjøre 1/7 deel af sælgerens

forhen ejende deel af gaarden Gjøfjeld, saaledes haver den en skyld af 2 ort 12 skilling og

sælgerens igjenhværende deel 3 daler 1 ort. Det bemærkedes sluttelig at ligesom kjøbe-

ren skal have frie vei over sælgerens eiendom til Griseboe strand, saaledes skal sælgeren have vei

over kjøberens eiendom til pladsen Toppen. Med denne saaledes foretagne fordeling af skyl-

den erklærede begge parter sig tilfreds, hvorefter forretningen blev sluttet. J. Giverholt.

Ulrich Ch. Wetlesen. Peder Pedersen. Michael Svestad. Amund Gjøfjeld. Baltzer Agnord.

Peder Brodersen Agnord. Imod den i forestaaende forretning anførte skyld vites intet at

erindre. Ager og Follaug Fogedcontor den 22de october 1840. Gjerdrum.

Approberes Agershuus Stiftamtmandskab 26de  october 1841. Riis.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net