1835 - Tuten skjøte 

 

Follo pantebok 10, folie 109.

 

Skiøde.

Underskrevne Jens Baardsen Møkkerud

erkjender og herved vitterliggiør at , da jeg nu til afgangen

Hans Aslaksen Gjøfjeldbraaten, ved mundtlig derom truffen forening havde

solgt en andel af den mig tilhørende halve gaard Møkkerud Nr. 11 i Næsodddens præste-

gjeld, for den omforenede kjøbesum 140, skriver et hundreder og fyrgetyve speciedaler, og saasom

deraf denne kjøbesum allerede er betalt den største deel med contanter og jeg for resten

er tilstaaet udlæg overenstemmende med commisionsforlig af 3 september 1832,

saa er det jeg til fulbyrdelse af ovenmeldte forening herved skjøder og bibringe be-

meldte Hans Aslaksen under Follaug Sorenskriveries skiftebehandling staaende bo,

den solgte andel af gaarden Møkkerud som kaldes Tuten og som under en skyldsætning

den 17 oktober 1834 er beskreven og skyldlagt for ¾ Lpd tunge til fuldkommen og fri eien-

dom, giørende sig samme saa nyttig som bedst vides og lovligen skie kan, uden nogen

anke eller paatale enten af mig eller nogen paa mine vegne, hvorfor jeg forbliver boes

hjemmelsmand efter lovgivningen. Forestaaende til bekræftelse under min haand i

overvær af vidner. Forfattet paa Follaug Sorenskriver contor, Drøbak den 29 august

1837. Jens Møkkerud. Til vitterlighed H. Hoelstad. Lars Hoxtvedt. Etter forlangende af ved-

kommende Hans Aslaksens boe vedtager jeg herved, at eieren af pladsen skal være be-

rettiget til: aarligt at erholde i min skov 1, er eet hestelas af gjærdestør og gjærdefang til-

sammen, samt 4, er fire hestelas af qvist og riis eller andet affald til brænde, alt efter

udvisning, naar samme forlanges, og endvidere sommerhavn i skoven for saamange

creature som kunne vinterfødes af avlingen i pladsen eller eiendommen Tuten. Jens

Møkkerud. Datum et Supra. Til vitterlighed H. Hoelstad. Lars Hoxtvedt. Fattigkassen er

betalt med 1. 18s. er een ort og atten skilling. Næsoddens præstegaard 30 augt 1835. Aall.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net