1834 - Slåbråten skjøte 

 

Follo pantebok 9, folie 624.

 

Underskrevne Svend Svendsen boende paa gaarden Løes, erkjen-

der og herveed vitterliggjør til Østen Hansen at have solgt, ligesom jeg herved fra mig og mine

sælger, skjøder og overdrager en andeel af den mig ved skjøde af 11  november 1826 og 3 marts

1827, som behørigen ere thinglæst, hjemlede deel af gaarden Løes i Næsodden præstegield,

hvilken nu sælgende andeel som indbefatter pladsen Slaabraaten ved skyldsætning af

14de juni 1832 er skyldlagt for 2 2/7 lb tunge, for kjøbesummen 200spd, hvilke to

hundrede speciedaler til mig [..........] ere betalt. Thi skal bemeldte andeel, som endnu

af skyld 2 2/7 lb. tunge med paastaaende huuse og de i samme værende muur og na-

gelfaste indretninger herefter i mit stæd, og med samme rettigheter og forplig-

telser, samt med fuldkommen ejendomsret, følge og tilhøre kjøberen og ar-

vinger, som kunne gjøre sig samme saa gavnlig som bedst vides og lovligen skee kan

uden nogen anke eller paatale af mig eller nogen paa mine vegne. Desuden skul-

de kjøberen og efterkommende ejere have ret til efter udvisning som skeer naar for-

langes at nyde fornøden brændeveed til de paa ejendomens nuværende ildstæder

i min /:sælgerens:/ igjenhværende skove paa gaarden Løes, dog at heraf benyttes til bræn-

de tjenligt affald, saameget tilstrække kan, og forresten af træer fra roden,

samt desuden frie sommerhavn i min skov til de paa sin ejendom fødende fækrea-

ture, samt i sameie til hele gaarden Løes i ligemaade for sommerhavn til sine

sauver, og endelig gjærdematerialier i eftermeldte skov til istandsættelse af sine

gjærder om den nu til ham overdragne deel. I overeenstemmelse med forestaaen-

de forbliver jeg kjøberens hjemmelsmand efter loven. Forfattet paa Follaug sorenskriver

kontor, Drøbak den 7. juni 1834. Kjøber Østen Hansen med iholdt pen. Sælger Svend

Svendsen. Til vitterlighed H. Hoelstad. J. Monsen. Fattigcassen er betalt med to dal.

og tolv skilling. Aal sognepræst til Næsodden.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net