1834 - Langebåt, leiekontrakt og panterevers 

 

 

                            No 25 Leie-Contract

 

Jeg underskrevne Johan Christiansen vedgaar herved

at have overladt til velagte Even Nielsen til beboelse

og brug den halve plads af den under min eiende gaard Søndre Hallangen i

Froens anex beliggende plads, kaldet Langebaat paa 2 aar to aar, paa den

mellem os omforenede accord 14, er fjorten speciedaler aarlig som erlæg-

ges paa efterfølgende vilkaar: 1, Den aarlige afgift af pladsen skal være be-

talt inden hvert aars udgang med 14ten er fjorten spd. 2, Pladsen skal bru-

ges forsvarlig og dyrkes vel, huusene i alle deele vel at eftersee og ik-

ke forringe samme, ligeledes at den samlede gjødsel altid maa forbli-

ve ved pladsen. 3, Gjærde omkring pladsen, hvad der vedkommer ham,

er han forbunden til at holde i forsvarlig stand. 4, Naar jeg Jo-

han Christiansen skulde finde forgodt, enten at bruge pladsen

selv, eller at ville overlade den til en anden, da skal ovenmeldte Evend Nielsen være

forpligted at fraflytte og ryddiggjøre den næste lovens fardag, efter at han derfra før-

end jull er bleven udsagt, enten af lensmand eller af mig selv. Skulde han deri-

mod finde en bedre leilighed og pladsen ville fraflytte, da haver han sig samme

at frasige, ligeledes inden jull førend næstpaafølgende faredag. 5, Naar han

saaledes opfylder de pligter som meldt er, da skal han have frie brænde af top og

qvist efter udviisning, og frie havn til sine kræature i min skov, [sæter] und-

tagen.- Disse vilkaar er af os begge underskrevend i overværelse af understaaende 2de vit-

terlighedsvidner. Søndre Hallangen den 1ste april 1834 Johan Hallangen. Evend Nielsen.

Til vitterlighed Smith Ole Pedersen med iholdt pen.

 

                           No 25 Pante-Revers

Til betryggelse for Johan Christiansen Hallangen for den

mellom os omforende afgift af pladsen Langebaat pantsætter jeg nedenstaaende

effecter som skal være ham som sikkerheds pant indtil afgiften i alle deele er betalt: 2de sen-

gesteder med dertil behørige sængeklæder, 1 rødmalet dragkiste, 1 rødmalet hjørneskab m: v.

indtil betaling er afgiort, Hallangen den 1ste april 1834. Evend Nielsen. Til vitterlighed Smith

Ole Treider m p: p:

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 10a, f. 54 og 55. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net