1833 - Sandbrekka husmannskontrakt 

 

Follo pantebok I 9, folie 545.

 

Festeseddel.

Undertegnede Baltzer Baltzersen Garder erkjender og herved vitterliggjør at have

stedet og fæsted ligesom jeg herved fæster og overdrager til Johannes Nielsen for

hans og nuværende kone Marthe Johnsdatters levetid en udyrket plads af min

ejende gaard Garder i Froens sogn, en andeel af Sandbrækken kaldet, hvis

grændser og deelemærker ere følgende, nemlig deelet tager sin begyndelse

ved et leed i hestehagen, nordøst fra Garder, hvorfra deelet gaaer til et hjørne

paa et gjærde ved Glende ejendom, hvorfra igjen gaaer langs Glende eien-

dom og støder mod Haslums ejendom paa nordre leedet, alt hvad der paa nor-

dre kant af de beskrevene deelemærker udgiør alt i pladsen Sandbrækken.

Bemeldte plads tiltræder fæsteren strax imod at erlægge til mig eller

efterkommende ejere af gaarden Garder i aarlig afgift 10, siger ti spdr.

inden Michelsdag vært aar, samt forrette for eieren af gaarden 6 dages

arbeide i hver af de 2 aandetider, nemlig slaat og skuraandene naar

forlanges, altsaa 12, siger tolv dage imod gangbar betaling. Fremde-

les nyder fæsteren frie havn i gaardens udmark for de creature han

maatte være i besiddelse af, samt fri førnøden huusbrænde i gaardens skov

af top og qvist som ei kan være til nogen anden benyttelse. Den bestemte af-

gift tager sin begyndelse fra vaarens fardag 1834, da fæsteren selv be-

koster opført de fornødne husebygninger paa pladsen, hjemfalder disse til

hans arvinger og følgelig er mig eller efterkommende ejere af Garder

aldeles uvedkommende. Forestaaende forpligtelser underkaster fæ-

steren Johannes Nielsen om tarvelighed skulle opriktes enten i mangel af

betalingen til ovenmeldte forfalds tid eller hvad som helst andet kunde

sigte til utaaligt at fortræde eiendommen og at denne fæsteseddel

bliver aldeles ophøret i alle deele, samt at udsvare til ejeren alle

skadesløse omkostninger. Forestaaende vedtages og bekræftes herved un-

der mine hænder i overvær af vitterlighedsvidner, og forbeholdes fra begge sider

en ligelydende gjenpart. Garder i Froen den 18 august 1833. Baltzer Balt-

zersen Garder. Johannes Nilsen. Til vitterlighed Michal Olsen Kay med iholdt p.

Johan Køya.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net