1833 - Dammyra brukskontrakt 

 

Follo pantebok 9, folie 606.

 

Contract.

I mellem Edvard Røer og Christen Olsen betreffende brug-

et af pladsen Damengen under gaarden Fjeld. Jeg Edvard Røer overdrager

til Christen Olsen bruget af min eyende under gaarden Fjeld paa Næsodden

beliggende plads Damengen kaldet, paa sin og hustrue Karen Christine

Jensdatters levetiid paa følgende vilkaar. Foruden pladsens jordvei

skal Christen Olsen have havnegang til saamange kreaturer som han paa

bemeldte ejendom kan vinterføde, i den dele af gaarden Fjelds udmark

som tilligger Urianstad der for sig selv er skyldlagt, dog undtages der fra gjæeder

som han ikke maa holde eller have sammesteds. Envidere nyder han

gjærdesmaterial til pladsens indhegning og fornødent brændeveed af qvist

stubb og smaae top forsaavidt samme findes i bemeldte andeel af gaar-

den Fjelds skov. Materialerne, saasom tømmer, glas, jern til de paa

pladsen opførende bygninger bekoster jeg Edvard Røer, hvorimod Christen Olsen

bekoster disse bygninger opførte og indredere, samt fremdeles vedligeholdt i

aabodsfrie stand. Naar pladsens brug med Christen Olsen og kones død eller

eller fraflyttelse fra pladsen falder tilbage til gaarden Fjeld, skal bygnin-

en følge samme uden nogen erstatning til Christen Olsen, kone eller ar-

vinger for af den paa samme anvendte bekostninger. 4, Inderster maa ik-

ke uden min specielle tilladelse indtages paa pladsen, ei heller maa høe

halm eller gjødsel afføres samme. I aarlig afgift for overnævnte plads med der-

ved tillagde rettigheder af brænde, havn m. m. som ovenfor anført, betaler

Christen Olsen og hustrue inden ethvert aars 14 oktober og 14 april, 8 skri-

ver otte norske specier, samt desuden svare veiarbeid, fattig og skole-

penger, som husmand efter komme. Jeg Christen Olsen antager pladsen Dam-

engen paa de her overanførte betingelser, hvilke jeg forbinder mig til at op-

fylde i alle deele uden fortabelse af min ret til pladsens brug og beboelse

ligesom jeg herved giver procurator Røer panteret med 1ste prioritet i mit løs-

øre for det sidste aars afgift 8 spd af pladsen Dammyhren, der som ovenfor

anført bliver at betale i 2 halvaarige terminer til 14 oktober og 14 april

hver gang med 4 er fire speciedaler, dog skal ikke udeblivelse af en af leiens

1. terminers betaling til den bestemte tid paa drage mig tabet af denne eje-

doms brug og beboelse. Af denne contract er 2 ligelydende exemplarer

udstædt, hvor af jeg Christen Olsen har erhholdt originalen og jeg E. Røer er

taget dend avskrift. Gaarden Nedrerøer den 1s mai 1833. Edw Røer

Christen Olsen med iholdt pen. Til vitterlighed: I. Granerud. Thorer Larsen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net