1831 - Myggrønningen grunnseddel 

 

Follo pantebok I 9, folie 302b.

 

Grundseddel.

Undertegnede Hans Baltzersen Glende, tilstaaer og her-

ved vitterliggjør at have fæstet og overdraget, ligesom jeg herved fæster og overdrager

til skrædder Christen Nielsen for han og kones levetid et stykke udyrket mark af min ejende

gaard Glende i Froens sogn, hvis deelemærker ere følgende, nemlig: bemeldte deele

begynder fra søndre Kay´s deele, følger samme til nordre Dahls deelet, videre

til nordre Kopperuds deelet, og derfra til nordre Schougs deelet, endelig følger det

sidstmeldte deelelinje til søndre Kay, hvor første deelepunct er benævnet. For

denne plads eller jordstykkes brug skal fæsteren Christen Nielsen betale

aarlig til mig eller efterkommende ejere af gaarden Glende, 5 spd, siger

fem norske speciedaler og 6 dages arbeide i slaataanden, saa

skal han og have havn i gaarden Glendes udmark til saamange kreature

han kan føde paa pladsen Rødningen kaldet, saa og det fornødne brænde, der tages

i gaardens skov af qvist og stub. Naar fæsteren og hustrue begge med døden ere

afgagne, hjemfalder pladsen Rødningen til gaarden Glendes ejer eller ejere, hvori-

mod de af fæsteren opførte eller herefter oppbyggende huuse bliver hans eller ar-

vingers retmæssige ejendom. Forestaaende vedtages herved af mig Christen Nielsen, ligesom

denne fæste eller grundsæddel bliver af saavel mig Hans Glende som af fæsteren under-

skrevet og vedtaget i vitterligheds vidners overvær. Glende den 1ste november 1831.

Hans Glende, Christen Nielsen, begge meds iholdt pen. Til vitterlighed Svend Kjærnes,

Hans Haugerud med iholdt pen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net