1829 - Tangelaget husmannskontrakt 

 

Follo pantebok I 9, folie 30b.

 

Wi underskrevne have med hinanden indgaaet

følgende contract angaaende bruget af pladsen

Tangelaget under gaaredeparten Næsodtangen. Jeg Svend Johansen

eier af gaardeparten Næsodtangen, overdrager herved bruget af pladsen

Tangelagets jordvei efter dens indhægning eller det gamle deele tilligemed

den tilhørende baadhavn, til Ole Olsen Brevig eller hustre paa 10 siger

ti aar fra dato, dog fritages den gamle tomt og havn til en pram til

eierens frie dispotition. Imod at  udsvare deraf i aarlig afgift til Næsod-

Tangens eier den summa 20, siger tyve norske speciedaler, hvilken afgift

erlægges inden hvert aars 14de october under fortabelse af sin brugsret til

pladsen. Til sikkerhed herfor pantsætter Ole Olsen sin ejende baad eller

en anden ligesaa god og de nye opførte bygninger og alle andre løsøre ef-

fekter af hvad have nærmere kan, indtil afgiften som ovenmeldt skadesløs

er betalt for det siste aar. Foruden pladsens jordvei nyder Ole Olsen

eller hustrue medvidere frit brændevehd af qvidt og stuber, dog fritages

tyristubber til mit eget brug, samt gjerdefang og havnegang til

saa mange krearure som han vinterføder paa pladsen i Næsod-

tangens skov vor kreaturerne indtages om høsten i engen saa indtages

Ole Olsen eller hustrue og sine kreature i Lagets indhægnede eiendom, og til-

lige forpligter Ole Olsen sig til at opføre nyt gjerde imellem Tangen og

Laget og istandsat det gamle. Endvidere nyder Ole Olsen frit huus til

14de october dette aar da Ole selv opfører bygninger paa den her overdragne eien-

dom følger det af sig selv at de bygninger han paa bemeldte jordvei maatte op-

føre, bliver hans fulde ejendom. Dog anmærkes at paa den anførte eiendom

ikke maa opføres flere huse en Ole selv besørger til sit eget brug, ej heller at

drive nogen handel af mad eller drikke til nogen rejsende under 5 spd mulct

til sognets fattigkasse ikke heller rettighed i noget fiskerie, ej heller maa der ind-

tages nogen inderst eller fremmede uden eierens tilladelse, ikke maa der indtages

eller herbergeres nogen rejsende eller nogen fra byen som kommer du for at

pelle bæhr eller drive jaktskytterie. Alt det som eieren skal have ført til

byen forbinder Ole Olsen sig til at føre for en moderat pris. Det som avles

paa pladsen skal fortæres paa stedet samt selv bruge den. Jeg Ole Olsen

antager pladsen Tangelaget paa ovenstaaende vilkaar, hvilke jeg forpligter

mig til at opfylde i alle de her bestemte puncter. Til vitterlighed og be-

kræftelse er denne contract exemplar underskrevet af os begge tilligemed af

nedenstaaende vitterligheds vidner. Næsodtangen d 3de maii 1829. Svend

Johannesen. Ole Olsen med iholden pen. Til vitterlighed Niels Pedersen

Johanne Hansdatter begge paa Næsodtangen.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net