1828 - Skjærløkka husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 8, folie 567.

 

Contract imellem mig Berthe Hansdatter Ruud paa den ene

Side og Hans Jensen med hustrue Ingeborg Larsdatter paa den anden side.

Jeg Berthe Ruud overdrager til H. Jensen og hustrue Ingeborg Larsdatter, et un-

der gaarden Ruud tilliggende jordstykke, Skjærløkken kaldet, til brug og benyttelse

for deres levetid, samt sommerveed af stub og qvist, tilligemed sommer havn for

saamange kreature, som de kan vinterføde paa bemeldte Skjærløkken, og gierdesfang

til fornødenhed om pladsen, efter udvisning, alt paa følgende vilkaar:

A, betaler Hans Jensen i aarlig afgift af bemeldte jordstykke, inden juul i penge

4re spd, og 5 dages høstarbeide til gaarden Ruuds eier. B, udreder brugeren alle

reelle og personelle onner saasom: fattigpenge, skolepenge, veiarbeide, med mer som

paaligger husmænd. C, inderster maa brugeren ikke indtage uden gaardeierens

tilladelse. D, Naar brugeren og nu levende hustrue ved døden afgaaer, skal

Skjærløkken ryddiggiøres fra paastaaende huuse og jordstykke falde tilbage til gaar-

den Ruud, huusene som forpagteren har opført tilhører brugernes arvinger.

Jeg Hans Jensen vedtager denne contract underskrevet af os begge i vidners overværelse.

Gaarden Ruud den 20de juni 1828. Som overdrager Berthe Ruud, som laug-

værge J. Granerud, Som leier Hans Jensen med iholden pen. Til vitterlihed

Christian Erichsen, Hans Halvorsen, begge med iholden pen. Denne kontragt

Vedtages af mig J. Granerud.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net