1828 - Skallerud husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 8, folie 566.

 

Contract imellem mig Berthe Hansatter Ruud, paa den ene

side, og Christian Erichsen med hustrue Maren Jensdatter paa den anden side.

Jeg Berthe Ruud overdrager til Christian Erichsen og hustrue Maren Jensdatter

et under gaarden Ruud tilliggende jordstykke Schallerud kaldet, efter de opmærkede

træer og nu oprettede gierde, til brug og afbenyttelse for deres levetid, samt frie

brændeveed af stub og qvist, tilligemed sommerhavn for saamange kreature som

de kan vinterføde paa bemelte eiendom, og gierdefang til fornødenhed om

pladsen, efter udviisning. Alt paa følgende vilkaar:

A, Betaler Christian Erichsen i aarlig afgift, eller svarer deraf 10 dages høstarbeide til

gaarden Ruuds eier. B, Udreder brugeren alle reelle og personelle onner, saasom fattig-

penge, skolepenge, veiarbeide med mer som paaligger huusmand. C, Inderster maa brugeren

ikke indtage, uden gaardeierens tilladelse. D, Naar brugeren og nu levende hustrue ved døden

afgaaer, skal pladsen ryddiggiøres fra paastaaende huse, og jordstykket falde tilbage til

gaarden Ruud, huusene som forpagteren har opført, tilhører brugernes arvinger.

Jeg Christian Erichsen vedtager denne contract i alle dens deele og clausuler, ligesom

jeg tilstaaer, af samme, at have modtaget en med originalen ligelydende udskrift.

Til Bekræftelse er denne contract undertegnet af os begge i vidners overværelse.

Gaarden Ruud den 20de juni 1828. Som overdrager Berthe Hansdatter Ruud.

Som Laugværge J. Granerud. Som lejer Christian Erichsen med iholden pen.

Til vitterlighed Hans Halvorsen. Hans Jensen, begge med iholden pen. Denne kontragt

vedtages ogsaa af mig J. Granerud.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net