1827 - Kongebråten skjøte 

 

 

Underskrevne Ole Larsen Konge-

braaten tilstaaer og gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom ieg

herved fra mig, hustrue og arvinger, aldeeles sælger, skjøder og

overdrager til min svigersøn Ole Sørensen, min ejende og ved auctions-

skjøde af 16de julii 1803 lovlig hjemlede plads Kongebraaten kaldet under

gaarden Grøstad matr no 14 i Næsodden af skyld 3 ½ Lp tun-

ge. for den imellom os mundtlig omforenede kjøbesumma

200 spd, skriver to hundrede norske speciedaler, hvilke kjøberen

har afgjordt og betalt paa den maade at han meddeeler mig lovfor-

enlig beviis for beløbet.- Thi skal den herved solgte plads

Kongebraaten kaldet, af skyld og beliggenhed som ovenanført, med den-

nes paastaaende huuse og øvrige tilligelser, intet undtagen,

herefterdags følge kjøberen, hans hustrue og arvinger med de

herligheder og forpligtelser ejendommen er mig lovlig hjemlet,

uden anke eller odelspaatale, hvorfor jeg bliver lovlig hjemmelsmand.

For øvrigt attesteres: at om denne handel ingen foregaaende

skriftlig contract er oprættet, hvortil stemplet papiir skulde have

været forbrugt. Til bekræftelse under vore hænder i over-

vær af vitterlighedsvidner. – Folloug sorenskriver-

contoir, Drøbak den 1te december 1827. Som sælger Ole Larsen.

Som kjøber Ole Sørensen. Til vitterlighed J. Monsen. M. Holm.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 8,  f. 373. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net