1827 - Kongebråten føderådskontrakt 

 

 

Jeg Ole Sørensen Kongebraaten, som ved skjøde af

dags dato fra min kjære svigerfader Ole Larsen,

er lovlig hjemlet pladsen Kongebraaten under gaarden Grøstad matr

no 14 i Næsoddens præstegjeld, tilstaaer herved og vitterliggjør at have

med bemeldte mine svigerforældre Ole Larsen og hustru Berthe An-

dersdatter indgaaet følgende føderaads contract.

1. Tilsvare dem aarlig, hvad enten de begge eller een af dem leve og

i hvis eje eller brug pladsen Kongebraaten end maatte komme 6 (:sex:)

tønder havre, een tønde byg, 8 (:otte:) tønder potetes, 6 (: sex:)

heelruller tobak, 3 (:tre:) bismerpund kjød, 3 (:tre:) bismerpund

flæsk, een skjeppe salt, 4 (:fiire:) pund kaffe, eet pund sukker,

og 2 (:to:) bismerpund tørfisk, hvilke natural præstationer leveres føde-

raadsfolkene hvert aars Michaelstider. – 2, Fødes og rygtes

for dem, lige med mine egne kreature een melkekoe, og naar

denne ikke melker leveres dem daglig 2 potter melk.-

End videre fast huuslye med tilsyn og opvartning, anstæn-

dige klæder, frit brændeveed hjemkjørt og ophugget, samt hest

til kirke og andre steder om dette skulle paafordres.-

Til regel for det stemplede papiir er natural præstationerne

anslaaede til 65 spd aarlig, der for fem aar udgjør 325 spd.

Forestaaende betingelser vedtager jeg Ole Larsen i alle deeler li-

gesom denne contract underskrives af os begge contrahentere i overvær

af vitterlighedsvidner. Folloug sorenskrivercontoir, Drøbak den

1te december 1827. Ole Sørensen. Ole Larsen. Til vitterlighed

J. Monsen. M. Holm.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 8, f. 373b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net