1827 - Kongebraaten festebrev 

 

 

Underskrevne Ole Larsen Konge-

braaten af Næsodden præstegjeld, gjør vitterligt

at have bøxlet og fæstet, ligesom jeg herved bøxler og fæster til min

kjære svigersøn Hans Aslesen Jader paa hans og kone Mallene Olsdatter

samt deres børne, saavel nuhavendes som herefter erholdenendes, derudi

den deel af min ejende gaardpart Kongebraaten, som nu findes indsludtet

af følgende deelepuncter: Deelet tager sin begyndelse ved en brat

fjeldvæg i sydvest og findes der hugget X i bjerget, derfra langs med

en aaskant i lige strækning mod nord til et lee, kaldet [Klivelee],

hvorfra det gaaer mod sydost til en steenrøis, hvorfra det derfra i en

vinkel gaaer i lige strækning mod syd til et gjerde, og efterat have dannet

een vinkel gaaer det i lige strækning mod vest hen til det punct, hvor deelet

tog sin begyndelse.- Denne deel, der bestaaer deels af opdyrket deels af udyr-

ket mark, bruges og benyttes af Hans Aslesen og kone samt børn efter eget

forgodtbefindende, saalænge een af disse leve, og naar de samtlige ere døde fal-

der førnævnte deel tilbage til Kongebraatens daværende ejer, uden derfor at erlægge no-

gensomhelst godtgjørelse.- Derimod svarer Hans Aslesen eller kone eller

børn 2 spd, er to norske spd aarlig til Kongebraatens ejer fra den tid Hans

Aslesen tiltræder brugen af ovennævnte deel, og saalænge som han, kone

eller børn er i brug og besiddelse af samme. Dette til stad-

fæstelse under min haand i overværelse af 2de vitterlighedsvidner.-

Kongebraaten den 26de november 1827. Ole Larsen. Til vitterlighed

Baltzer Hasle. Engebreth Hasle. De i modstaaende bøxelbrev nævnte

forpligtelser vedtager jeg til opfyldelse i alle dele. Datum ut supra.

Hans Aslesen. Til vitterlighed: Baltzer Hasle. Engebreth Hasle.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 8, f. 373b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net