1827 - Beksrud husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 8, folie 567.

 

No 21.

Leie contract. Hvorved tilstaaes, at jeg Iver Granerud have bortleiet

pladsen Bexerud, til Niels Johnsen, og kone Mari Olsdatters levetiid,

paa følgendevilkaar: 1. Skal han svare i aarlig huusleie 6 speciedaler, som han

er forbunden at oparbeide, for  12s. om sommeren, og 8s. om vinteren, paa min

eller da efterkommernes kost, naar det forlanges, samt skole og fattige penger

vejarbeide med videre. 2. Skal han opdyrke den opmærkede jord, samt indhægne

med forsvarligt gjerde. 3. Skal han optømre og istandsætte alle de huus som er nød-

vændig at have paa denne eiendom, og som han siden holder i aabodsfrie stand

saalænge pladsen bruges af ham eller kone. 4. Skal han være forbunded om

til at arbeidenaar det forlanges, for den priis som er gangbar, eller han faaer

af andre, dog at han ei derved forsømmer sit eget høstarbeide. 5. Skal han ingen til

huuse indtage, uden mit samtykke og vidende. 6. Skal han have frie brændeveed

af top og qvist, samt frie sommerhavn for de kreature som han føde af denne

ejendoms forrage samt frie gierdefang i gaardens skov, efter udviisning, som

han selv forsørger hugget og forbruget. 7. Skadelige kreature tillades ikke, saasom

gede, at have hverken sommer eller vinter. 8. Skal han have frit bord

ved saugen til de nødvendige huuses opbyggelse og vedligeholdelse. 9. Skal huusene paa

denne jordvei tilhøre mig eller ejerne af Granerud, naar Niels Olsen Johnsen og

Mari Olsdatter er ved døden afgaaen, uden nogen udgift, eller erstatning for

opbyggelse eller vedligeholdelse. 10. Skal Niels Johnsen og kone Mari Olsdatter beholde

bruget for deres levetid, saaledes som foran er meldt, men skulde de, mod formod-

ning befindes forsømmelig i at præsentere arbeide naar de er tilsagt, eller befindes

i utroskab, da skal de fraflytte og ryddiggiøre pladsen til lovens fahrdag, efterat

han er udsagt for samme. Granerud den 15 october 1827. Som overdrager

I. granerud. Som leier Niels Johnsen med iholden pen. Til vitterlighed ved under-

skriften Anders Hansen Sproe med iholden pen. Hans Abrahamsen Field.

 

 

Follo pantebok 14, folie 624.

 

No 4 Erklæring.

 

Undertegnede erkjender herved at denne min kontrakt udstedt af Iver Chri-

stiansen Granerud om bruget af pladsen Bexerud paa begges levetid dateret

15 october 1827, thinglyst 3 februar 1829, er for mange aar siden [...] til-

intetgjordt. Og ligeledes er min kone for mange aar siden død og saaledes

kan denne her foromhandlede kontrakt i alle dele aflyses, det tilstaaes un-

der min haand og vidners overværelse. Fjeldstranden paa Næsodden

2 september 1858. Nils Jonsen m.i.pen. Til vitterlighed Brede Olsen

Christian Granerud.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net