1826 - Slotsbråten/Hytta festekontrakt 

 

Follo pantebok 8, folie 165.

 

Jeg underskrevne Jens Gabrielsen kjendes og herved vitterlig-

gjør at have overdraget og fæstet ligesom jeg herved overdrager og

fæster skolelærer for Næsoddens søndre fjerding Anders Haagensen al min eiende gaard

Lillerud i Næsoddens præstegjeld matr.n. 22 underliggende ny ubrukt mark Slotsbraaten kal-

det efter saadan delestrækning der tager sin begyndelse efter en kjørevei og gaarden lige

i syd ud i en myhr, og derfra gaaer delet lige i vest ved foden af en kolle af fjeld indtil

en liden myhr tager sin ende og derfra lige i nord efter den nærmeste og største kolle af fjeld

til en X mærket furrue og derfra til øst efter en fjeldrække til en X mærket eeg derfra til

en X mærket furrue derfra til ovennævnte kjørevei, alt hvad der ligger ifølge denne grund-

sæddel indenfor denne delelinie skal herefter følge og tilhøre bemeldte Anders Haagensen og hustru

saalænge de leve, hvoruden endvidere er indbefattet at bemeldte Anders Haagensen og hustru

skal tillige nyde fri havn til sine kreature, som kan fødes paa bemeldte eiendom af havn

i sin bemeldte gaarde, samt fornøden gjerdefang og brændeveed af stub og qvist i bemeldte

min gaard Lilleruds skov og tillige fornødent stranderum, dette altsammen nyder han

og hans kone hvert aar saalænge de lever i hvad nødsfald, dødsfald eller og i hvem der maatte

flytte fra eller til gaarden, saa beholder han hvad her er meldt og tilade det som at opføre

fornødne huse paa bemeldte eiendom dog paa egen bekostning, for hvilket alt der aarlig til

hvert nytaar svares til gaarden Lilleruds eier 5 skriver fem speciedaler og skjære 3 maal korn-

ager i den beleilige tid og tillade fri kjørevei over bemældte eiendom, [.......] svarer han

eller hustrue ikke om aaret i nogen maade verken i penge eller arbeide. Alt her-

staaende vedtages af mig Anders Haagensen. Til bekræftelse under min haand

samt vitterlighedsvidner. Griseboe den 3de februar 1826. Jens Gabrielsen Griseboe.

Til vitterlighed John Andersen Griseboe. Hans Christiansen Griseboe.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net