1823 - Grønbogen festekontrakt 

 

Follo pantebok 7, folie 663b.

 

Underskevne Niels Krogstad ejer af den

Næsodtangen tiligende andeel af gaarden Schochlefald paa

Næsodden, gjør herved vitterligt, at have afhændet, ligesom jeg med dette arvefæste-

brev afhænder til velagtede Hans Johannesen brugs besiddelser, fæster

til den mig efter skjøde af 22: december 1813 hjemlede halve part af huusmands-

pladsen Schochlefaldstranden, der efter deling med min medeier Ole Nilsen

Schochlefald udgjør den østre deel af Schochlefaldstrandens jordvej kaldet

Grønbogen, saaledes af ham /: fæsteren nyder alle de rettigheder over sammes

jordvej og huse mig selv ved ovennævnte skjøde ere hjemlede, og desuden

rettighed til fehavn og brændevehd efter min udvisning i den Næsodtangen

tilhørende skov, alt for den summa 160 spd, skriver eet hundrede og tredsindstyve

norske speciedaler. Da der fæsteren fæsteren i dag har afgjort ovenstaaende fæstesum 160 spd

til mig, skal ovenbeskrevne østre deel af Schochlefaldstranden Grønbogen kaldet med den

halve deel af pladsens stuebygning med den ovenfor benævnte rettighed til fehavn og

brændeveed i Næsodtangens skov: fra nu af være og forblive Hans Johannesen, hans

kones og efterkommeres lovens fæstighed saaledes at han sammes sin brugsret kan

sælge og afhænde til hvem han forgodtbefinder, og forøvrigt gjøre sig samme saa

gavnlig, som han ved og kan, imod at erlægge til Næsodtangens eier aarlig i afgift

24 skilling, skriver fire og tyve [….] skilling, hvor imod fæsteren og efterkom-

mere fritages for at deeltage med Næsodtangens eier: ydelse af nogen slags a-

rbeide eller andre reelle onner af den her overdragne jord.

Dette til bekræftelse haver jeg samme egenhændig underskrevet og forsiglet.

Næssodtangen den 1 martz 1823. Niels Krogstad.

Som ejer af vestre part af Schochlefaldstranden bevidnes at den østre deel af

Schochlefaldstranden kaldet Grønbogen, ved delingen af gaarden Schochlefald er til-

falden Niels Krogstad, som derfor den har ret til at disponere over samme.

Ole Schochlefald.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net