1823 - Bekkbråten husmannskontrakt 

 

Dette er egentlig ikke en vanlig husmannskontrakt, men en kontrakt mellom

to nabobønder om bruksretten til plassen Bekkbråten. Denne plassen hørte til

gården Østre Flateby, og det er brukeren av denne gården, Ole Olsen og hans kone

Else Paulsdatter som i denne kontrakten leier bort bruksretten på Bekkbråten for

deres levetid til gårdbrukeren Jørgen Knudsen på Søndre Sandaker.

 

Det bodde en smed på Bekkbråten i 1780-årene, men utifra det vi kan lese i denne

kontrakten ser det ut som plassen har ligget brakk en periode i 1823.

I 1826 het husmannen på denne plassen Ole.

 

Follo pantebok 7, folie 608.

 

Contract imellem Ole Olsen Fladebye og Jør-

gen Knudsen Sandager betræffende bruget af

huusmandspladsen Bekbraaten. Undrskrevne Ole Olsen. Leilænding

til gaarden østre Fladebye i Næsodden præstegjeld, gjør herved vitterligt

at have afsluttet følgende contract med velagtede Jørgen Knudsen Sandager

om bruget af den under min tilbygslede gaard Fladebye beliggende plads

Bekbraaten kaldet. 1, Overdrager Jørgen Knudsen bruget og afbenyttelsen

af huusmandspladsen Bekbraaten med alt hvad der findes indengjærdes,

paa min og hustrue Else Palsdatters levetid, ligesom han ogsaa nyder bræn-

deveed og gjærdesmaterialier til bemeldte pladsens fornødenhed, efter udvisn-

ing i den gaarden østre Fladebys tilhørende skov og endelig tilstaaes ham som-

merhavn for saamange creature som paa pladsen kan vinterføde i ovennævn-

te gaard østre Fladebyes skov og udmark, alt under følgende betingelser:

2, At han Jørgen Knudsen i aarlig afgift af bemeldte plads betaler til mig

eller hustrue 24 skilling skriver fire og tyve skilling, der erlægges inden hvert

aars juul. 3, At Jørgen Knudsen holder pladsens bygninger og gjærder i for-

svarlig og aabodsfri stand, ligesom han saavel have, som i henseende til

jordens brug forholder sig efter den i loven om leylendinge s. 3. b. 14 cap. Fore-

skrevne maade, alt under fortabelse af sin brugsret til pladsen.

Jeg Jørgen Knudsen antager huusmandspladsen Bekbraaten paa de i denne

contract anførte betingelser, som jeg i alle deele forbinder mig at opfylde.

Af denne contracter udferdiget 2de ligelydende exemplare, hvoraf den ene

paa stemplet papir er overleveret mig Jørgen Knudsen og den andre paa ust.

papir er i mit Ole Olsens værge.

Til bekræftelse under vore navnes underskrift,

gaarden Fladebye den 16 may 1823.

Ole Fladebye med iholdt pen. Jørgen Knudsen Sandager med iholdt pen. Til

vitterlighed som overværende ved underskriften, A. Berg, Baltzer Pedersen Fladebye.

Da efter alle de oplysninger, jeg, angaaende denne contract, har kunnet indhente

intet er forekommet mig derved, som enten eiende være beneficiarium eller gaarden

til skade, men det imidlertid synes at have den fordel for gaarden, at denne

[…..] […….] opdyrket, saasom det omhandlede jordstykke hidtil har lagt uden til

nytte og frugt for gaarden, saa bliver forestaaende contract herved af mig paa

biskoppens væne approberet. Christiania den 30 may 1823. M. Sigurdsen

                                                                     Stiftsprovst og forrettende biskop.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net