1819 - Skogstykket Brendingen og utengen Stormyr (av Røer), skjøte 

 

 

Jeg underskrevne Christopher Hansen gjør

herved vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg ved dette mit skjøde sælger og skjøder til

Hr procurator Edvard Røer en deel af min eiende gaard øvre Røer paa Næsodden, hvilken

andeel der herefter findes specificeret skal være skyldlagt ved den afholdende matrikk-

uleringsforretning eller ved speciel skyldsætningsforretning. Den herved solgte

andeel bestaaer af: 1, Skovstykket Brendingen beliggende vesten for pladsen Berget,

hvis grændser ere: i nord gaarden Fladebyes skov, i vest Christianiafjorden, i syd gaarden

nedre Røers skov og i øst pladsen Berget. 2, Udengen Storemyhr med den i samme be-

liggende Hole hvis grændser i den over samme i forening med førstnævnte skovstyk-

ke afholdte skylsætningsforretning af 26de julii 1806 ere bestemte. 3, Al den stræk-

ning af myhren ved Ellingstad der forhen har tilhørt gaarden øvre Røer, hvilken myhr

grændser i nord mod nedre Røers skov [Olmoe]stykket kaldet, i vest til den gamle vinter-

vei der forhen delede imellem øvre og nedre Røer, i syd til Staarmyhr og gaarden

Fjeld og i øst til øvre Røers skoven Dalene kaldet efter det opblinkede dele.

4, Pladsen Berget med paastaaende bygninger og sammes muur og nagelfaste indred-

ninger hvis grændser er i nord pladsen Fladebyebraaten og Blexlekjernet, i vest skov-

stykket Brendingen, i syd pladsen Ellingstad og i øst gaarden nedre Røers skov; til

denne plads hører den ved Blexle-kjernet beliggende hole, der nu er ryddet og

brændt.- Videre tilstaaes procurator Røer og efterkommende eiere af ovenbenævnete

eiendomme rettighed til i gaarden øvre røers skov at nyde frit brændeveed samt gier.

desmaterialier af saadan skov som eieren dertil udviser, tjenlig befindes, dog skal tages

af top og qvist saalænge samme findes, og endelig sommerhavn, alt til ovennævnte

eiendommes fornødenhed, og da kjøberen Hr procurator Røer saavel ved contant betaling

som liqvidation af tilgodehavende fornødelig har betalt mig der for ovenbenævnte eien-

dommer og rettigheder omforenede kjøbesummen 400 spd, skriver fire hundrede norske

specier, saa er det jeg herved hjemler ham samme for odel og al anden hæftelse og

paatale samt qvitterer for kjøbesummens rigtige modtagelse. At ingen kjøbe-

contract eller skrivtlige conditioner betræffende overstaaende eiendommes salg imel-

lem os har fundet sted bevidnes ligeledes herved under vore hænder og signeter i tvende

vitterlighedsvidners overværelse. Gaarden Røer den 22de september 1819.-

Som sælger Christopher Røer. Som kjøber Edw. Røer-

Til vitterlighed som overværende ved underskivten: Ole Olsen, holdende i pen. Arne Syversen h. i. p.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 8, f. 160. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net