1817 - Kirkevik forpaktning 

 

 

Undertegnede Christopher Hansen Røhr,

boende paa gaarden øvre Røer i Næsoddens

præstegield, giør herved vitterlig: at have bortforpagtet ligesom jeg

med denne contract bortforpagter Hr Johan Gabrielsen Jullien,

den mig tilhørende og under min ejende og paaboende gaard øvre

Røer matr. no 115 i Næsodden præstegield Follous sorenskriverie i Aggers-

huus amt beliggende 1. Huusmandspladsen Kierckevigen kaldet for den

aarlige afgift sum 10rd norske specier hvilken en hver speciedahler betal-

les med 6rbd i fald de valideres og fridt skrædderarbejde naar

forlanges som beboeren paa pladsen selv kan giøre paa gaarden

Røer øvre i 8 skriver otte paa hinanden følgende aar fra før-

ste faredag af nemlig 14de april 1818 at regne, og som hand

[paaske] hvert aar erlægges, og skal denne plads med derpaa staaende

huuser, være bemeldte Hr Johan Jullien overdraget med huuse,

jordvej og en liden løkke som er beliggende i øvre Røer skov,

jordvei for Kirckevig ved søekandten, samt brændeveed og gierdefang

ved fornødenhed og tømmer til huusenes reparationer og arbejde

besørger beboeren paa pladsen selv alt efter udviisning, og u-

dlægges alle de udgifter som falde til paa pladsen nordre Kirkevigen.

Naar forpagteren saaledes som sat er har benyttet eiendommen

eller fra denne bortdøde selv saa tilbagefalder pladsen Kir-

kevigen til Christopher Røer eller hvem der da er eier af gaarden

øvre Røer uden derfor at give nogen erstatning eller betalning.

Forpagteren paa pladsen maae istandholde alle huuse med tag og

tække samt jordveje.

Øvre Røer den 4de november 1817. Jeg som bortforpagter Chri-

stopher Røer. Jeg som forpagter J. G. Jullien. Til vitterlig-

hed Even Løes. Ole Skoklefald.

P: S: Denne contract bliver herved af meg Jullien som forpagter

i alle deele vedtaget og bliver saaledes herved af begge [contractene]

underskrevet og forseglet i overværelse af 2de vitterlighedsvidner

hvoraf jeg Christopher Røer beholder orginalen og jeg Johan Jullien

min bekrædtet afskrift. J. G. Jullien. Christopher Røer.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 7, f. 218. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net