1815 - Utengen grunnseddel 

 

Follo pantebok 6, folie 691.

 

Jeg underskrevne Johanne

Halvorsdatter med laugværge Christian Granerud kjendes

og herved vitterliggiør, at have overdraget og fæstet,

ligesom ieg herved overdrager og fæster min kjære broder-

søn Anders Pedersen af min ejende gaard Kuaas i Næ-

sodden præstegield matr. nr 26 underliggende stykke mark

Udengen kaldet, efter saadan deele strækning der tager sin

begyndelse ved en X mærket furu, derfra gaar deelet lige

i øst til et X mærket Ore træe, derfra lige i nord

til efter X mærkede træer til en X mærket furu, derfra

lige i vest til en gran der ligeledes er X mærked, og

derfra langs med en aas til første deele punct, alt

hvad der ligger indenfor denne deele linje, skal i følge

denne grundseddel herefter følge og tilhøre bemeldte min broder

søn Anders Pedersen, hustrue og deres børn, saalenge de leve

hvorunder endvidere er indbefattet, at bemeldte Anders Pe-

dersens hustru og børn som meldt, skal nyde frie brendeveed,

og gierdefang af qvist og smaatop, eller  efter udvisning

i gaarden Kuaas skov, ligesom han skal nyde frie havn til de

creature han kan føde paa beneldte eiendom, i bemeldte min gaards

havn, og tillades det ham, at opføre fornødne fram og udhuse

paa den bemeldte eiendom, dog alt paa egen bekostning, for hvilket

det aarlig svarer til gaarden Kuaas eier 6 skriver sex dages

arbeyde, der bestemmes til tre i slotaanden og tre i skuur-

aanden i hvilken tid han brugeren af eiendommen nyder frie kost

paa gaarden, men ingen betaling for arbeydet. Alt

forestaaende vedtaged af mig Anders Pedersen. Alt Be-

kræftede under vore hænder i overvær af laugværge samt vit-

terligheds vidner. Kuaas den 25 februar 1815.

Johanne Halvorsdatter Kuaas.

Som laugværge Christian Granerud. Til vit-

terlighed underskriver Baltzer Hasle og Ingebreth

Haakoldt.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net