1815 - Hokholt-Dammyra skjøte 

 

 

                                      Jeg underskrevne Johan Christiansen Hallan-

                            gen tilstaaer og herved vitterliggiør at have solgt og

afhændet. ligesom ieg herved aldeeles sælger, skiøder og overdrager til

velagtede Niels Arnesen Braaten, min ejende og ved skjøde af

24de november tingl. 4de decembr 1809 tilhiemlede andeel af gaarden

Fundingrud i Næsoddens præstegield, hvilken andeel skyld ½ Lp salt

under matr: no 27, for den imellem os mundtlig omforeenede kjøbesumma

200rbd skriver to hundrede rigsbankdahler der fyldestgiøren-

de er afgiort og betalt. Thi skal denne andeel med paastaaende ud-

huusebygning som meldt, saaledes som jeg har eid samme, herefter følge

og tilhøre kjøberen, hustrue og arvinger, giørende sig deraf den nytte

og gavn som bedst viides og lovlig skee kan uden anke eller paatale

af mig eller arvinger, hvorfor ieg indestaaer som hiemmelsmand

efter loven. Dets til bekræftelse under vore hænder og signeter i overvær

af 2de vitterlighedsvidner, hvorhos attesteres: at om denne handel ingen

foregaaende skriftlig contract eller anden deslige conditioner i for-

veyen har været oprettet, hverken af os selv eller andre paa vore

vefne. Hallangen søndre den 28de october 1815. Som sælger Johan Chri-

                                                                            stiansen.

Som kjøber Niels Arnesen Braaten.

           Til vitterlighed Torger Digerud.  Ole Nielsen Loftue.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 7, f. 50. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net