1810 - Størmyr skjøte 

 

 

Jeg underskrevne Thore Thor-

esen, kjendes og herved

vitterliggjør: at have solgt og afhændet, ligesom jeg

herved aldeeles sælger, skjøder og overdrager til

velagtede Ole Johannesen en min i følge skjøde af 3de

may, tinglyst junii 1806, tilhiemlet andeel af gaar-

den nordre Hallangen i Froens annex mat no 111,

Staarmyhren kaldet, af skyld 1 ½ Lp salt, for den imel-

lem od mundtlig omforeenede summa 1100rd. skri-

ver eet tusinde, eet hundrede rixdaler dc. –

Og da kjøberen har forpligtet sig, inden næstkommende

Michelsdag, at afgjøre ovenmeldte kjøbesumma, saa

skal ovenmeldte andeel af gaarden nordre Hallan-

gen, med til og underliggende herligheder af ager,

eng, skov og mark, paastaaende huuse med ivæ-

rende muur og nagelfaste jndredninger samt

jern kakkelovn, herefter med den ret jeg i følge

det oven allegerede skjøde ejet samme, følge og tilhøre

kjøberen, hustrue og arvinger, hvoraf de maae

gjøre sig den nytte og gavn som bedst viides og

lovlig skee kan, uden anke eller paatale af mig

eller arvinger, hvorfor jeg indestaaer som hjem-

melsmand efter loven.

Til bekræftelse under min haand og segl i overvær

af 2de vitterlighedsvidner, hvorhos attesteres at

ved denne handel ingen foreløbig skriftlig con-

tract eller andre deslige conditioner i forvej-

en har vært oprettet, hverken af os selv, eller

andre paa vore vegne.

Wollebek den 11te augustii 1810.

Som kjøber                          Som sælger

O. Johannesen Knardahl     Thore Thoresen Hafsioldahlen

Til vitterlighed M. Poulsen, Nordbyedahlen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 6, f. 366b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net