1806 - Skogstykket Brendingen og og utengen Stormyr (av Røer), 2 skjøter 

 

 

Jeg underskrevne Hans

Christophersen Røhr paa Næsodden, bekiender og herved

giør vitterlig at have fra mig og mine arvinger solgt

ligesom jeg og herved sælger skiøder og afhænder til H: F: Capttein

Friderich Helle von Grønvold i Asker sogn, en deel af

min ejende gaard Røers skov, tilligemed det under bemeldte

gaard beliggende eng Staare-myhr kaldet. Skovstøkkets

grænser er saaledes, at deelet gaaer fra giærdet som deeler

imellem Røhr og gaarden Fladebye paa Næsodden paa

nordre siide lige til søekanten efter det opmærkede deele,

paa vestre siide langs med søekanten efter opmærket deele, og paa østre

siide langs med giærdet for gaarden Fladebye. Alt saa-

ledes som dette skovstøkke nu er opmaalt og afmærket. Staare-

myhrengen med udlade, findes med giærder indhægnet.

Hvad der ligger indenfore de nu her opgivne deelelinier er

den andeel af min gaard Røhr skov Brennengen kaldet.

Jordvej med lade, som jeg nu herved afhænder og som nærme-

re, ved den derover afholdende skyldsætningsforretning bli-

ver beskrevne. For denne andeel af besagde gaard Røhr

hvis skyld nærmere bliver bestemt, har kiøberen Hr Capittein

Grønvold i dag betalt mig den omforeenede kjøbesumma 1200

skriver 1200rdr. Thi skal foranførte andeel af gaarden Røhr

skov og eng, fra nu af følge og tilhøre Hr Capitain Friderich

Grønvold og arvinger som deres sande ejendom, gjørende

sig den lovmedholdig nyttig og gavnlig som vides paa lovlig

maade. Under kjøbet er aftalt, at jeg Hans Christophersen

Røhr betaler for 5 aar, alle de af den andeel af gaarden

Røhr gaaende skatter og contributioner, af hvad navn næv-

nes kan, for egen regning, ligesom jeg og bekoster skyldsæt-

ningens forretninger. Til bekræftelse under min haand

og signeter, hvorunder tillige bevidnes at der om denne

handel imellem kiøberen og mig og har været indgaaet ik-

ke er oprættett nogen skriftlig contract. Røhr paa Næsodden

den 22 junii 1808. Hans Christophersen Røhr.

Frid. Grønvold. At skjødet er egenhændig under-

skrevet og at kjøberen har betalt denne sum med 1200rdr

skriver 1200rdr bevidnes af nærværende A. Field.

Aslach Sørbye.

 

Jeg underskrevne Capitaine

Friderich Helle von Grønvold af det nordenfieldske

infanterie regiment, bekiender og herved giør vitterligt: at

have fra mig og mine arvinger solgt, ligesom jeg og herved, sæl-

ger, skjøder og afhænder til Hr kjøbmand Hans Thore Thoresen

i Christiania min nu ejende andeel af gaarden Røhrs skov,

tilligemed min under bemeldte gaard beliggende eng Store-

myhr kaldet paa Næsodden, alt saaledes som det er overdraget

mig af velagte mand Hans Christophersen Røhr paa Næsodden efter

skiødet af 22de junii d: a. , skovstykkets grændser er saaledes:

at deelet gaar fra giærdet som deeler imellem Røhr og

gaarden Fladebye paa Næsodden paa nordre siide lige til

søe-kanten, efter opmærket, paa veestre siide langs

med søe-kanten, paa søndre siide fra søen lige til Omen

kaldet langs med nordre[!] Røhrs deelet efter opmærkning, og

paa østre siide langs med gjærdet for gaardens pladser. Staar-

remyhrengen med udlade findes med giærder indhægnet.

Hvad der ligger indenfor de nu opgivne deelelinier

er den andeel af gaarden Røhrs skov Bræningen kaldet.

Jordvei med lahde, som jeg nu herved afhænder, og som nær-

mere ved den derover afholdende skyldsætningsforretning

bliver beskreven. For denne andeel af besagde

gaard Røhr, hvis skyld er 2 Lp. salt, har kjøberen hrr

Hans Thore Thoresen i dag betalt mig den omforenede kiø-

besumma 1200rd skriver et tusinde og toe hundrede rixda-

ler. Thi skal foranførte andeel af gaarden Røers

skov og eng, fra nu af følge og tilhøre Hr Hans Thore Thoresen og arvinger

med samme ræt som jeg den haver og som deres sande eiendom, giøre

da sig den lovmedholdig nyttig og gavnlig som vides paa lovlig

maade. Til bekræftelse under min haand og signet, hvorunder

tillige bevidnes, at der om denne handel imellem kjøberen og mig ey har været

indgaaet eller oprettet nogen skriftlig contract. [Giø..stad i Ascher]præstegield

2 augusti 1806. Frid. Grønvold. Som kiøber Hans Thore Thoresen.

at skiødet egenhændig er underskrevet, og at kiøberen har betalt denne summa med 1200rd skriver 1200rd

bevidnes af nærværende Jacob F. Bodin. Niels Olsen.

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 6, f. 46b og 49. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net