1804 - Borgerskap for Svend Bakke på Ildjernet 

 

 

Svend Bakke kom til Ildjernet som skipper omkring 1794, han arbeidet seg opp

til å bli en betydelig handelsmann på Nesodden. Det har vært ukjent hvor han

kom i fra, men denne bestallingen fra magistraten i Christiania gir oss svaret:

 

 

                    Præsident Borgermæster og Raad

                                      udi

                               Christiania.

Giøre vitterligt at Aar 1804 den 29 may mødte for os udi Raadstuen

Svend Nielsen Bakke, der forhen har været Borger i Aalborg som Skipper,

men hvilket Borgerskab han har opsagt, og derfor nu forlangede at vinde Bor-

gerskab som Kiøbmand til Christiania Bye og at handle i Ladestædet Jldjernet, efter

de Christiania Bye allernaadigst forundte Priviligier; Og da intet forefaldt som

herud: kunde være ham hinderlig, blev han efter at have aflagt sin Borgerlige

troskabs Eed, dertil andtagen, hvorfore han og som en virkelig Borger

til Christiania Bye og Handelsmand udi Ladestædet Jldjernet efter denne

dag skal kiendees, samt nyde Borgerlig Ret og Frihed efter Loven, og de denne

Bye allernaadigst forundte Privilegier, saalænge han sig der efter saavelsom hans nu

aflagde Borgerlige troskabs Eed oprigtig forholder, og intet derimod i nogen maade

forbryder. Til hvilken Ende attermeldte Svend Nielsen Backe herved meddeles

hans Borgerbrev, bekreftet under stadens segl og Raadstue Skriverens Haand.

Christiania Raa[d]stue ut supra C: Knudsen Constitueret Bye og Raadstue skri-

ver (S). Anvist paa Politie Kameret i Christiania den 4 Junii 1804. Smith

constitueret for Hr. Byefoged og Politiemæster Wulfsberg.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 5b, folie 584, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net