1803 - Kongebråten auksjonsskjøte 

 

 

Erich Horn, Kongelig

mayestæts bestaltet cancellieraad og soren-

skriver over Folloug samt auctionsforval-

ter sammestæds,

gjør vitterligt at anno 1803 den 27 october, 10 og 19 decbr blev offentlig

auction foretaget og holdt paa pladsen Kongebraaten i Næs-

oddens præstegield, efter sammestæds afgagne mand Jørgen Nielsen

over hans efterladte ejendom hvorom placater er udstæd og ved-

børlig bekiendtgiordt. Da! Til auctionens fremme blev fastsadt saadanne

                                 conditioner

1 Pladsen Kongebraaten frasolgt gaarden Grøstad i Næsoddens præ-

stegield, hiemlet boet ved skiøde af 18 nobr 1786 sælges i den stand

samme nu befindes med paastaaende huusebygninger, ager, eng,

skov og mark m. v. der tillige bør, og kan tiltrædes næstkom-

mende aars 2den fahredag; men staar fra tilslaget for kiøberens

egen regning og risico, bemeldte plads er ansat af skyld [   ] Lp tunge.

2 Kiøbesummen tilligemed alle af kiøbet dependerende omkostninger f. s. auc-

tion og incassations sallario lige høyt beregnet, placaten med

bekiendtgiørelse stemplet papiir til skiødet og sammes be-

skrivelse med accort og tinglysning, samt [¼ procento] til Næs-

oddens fattigcasse erlægges 3 [procento] fra tilslaget til incassator

Gade i Drøbak.

3 I mangel af prompte betaling ved forfaldstiiden, bliver

pladsen for kiøbers regning ved ny auction solgt, og i man-

gel af skadesløs betaling for renter fra forfaldstiiden

og alle paagaaende omkostninger, lider kiøberen for retten

dom under denne jurisdiction under  8 dages varsel uansæet

stand og [sceel], samt ryddiggiøre pladsen uden videre proces.-

             etc:              etc:             etc:

Jndfandt sig blandt fleere bydende med bud og overbud

Ole Larsen Nylænna, som til sidst blev høystbydende

og nød tilslag for den summa 500 spd sktiver 500 spd,

for hvilken summa han formaaede Christian Granerud

at indgaae som cautionist og selvskyldener. Saa er

det ieg herved paa sædvanlig auctionsmaade, udstæder

til Ole Larsen Nylænna dette lovlige og hiemmelagtige

auctionsskiøde, paa indbemeldte plads Kongebraaten i

Næsoddens præstegield med alt sit tilhørende af ager, eng,

skov og mark, og som boet er hiemlet samme, herefter

følge og tilhøre bemeldte Ole Larsen Nylænene hans

hustrue og arvinger, som en frigiordt eiendom; da saa-

vel kiøbesummen som auctionsomkostninger er til mig av

afgangne Jørgen Nielsens boes vedkommende er i alle deele

erlagte, saaledes upaaanket maae bruge , eie og beholde ind-

bemeldte plads Kongebraaten med alle dens herligheder

da ieg indestaar som kiøberens hiemmelsmand. Til be-

kræftelse under min haand og segl d. 16 julii 1803.- Horn.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 5b, f. 496. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net