1803 - Blylaget, skjøte på hus 

 

 

Svend Syversen Blye-

laget under gaarden Haslum i Froen

annex til Aas præstegield; kiendes og hermed vitterliggiør: at have

af frie villie og velbera[a]d hue solgt og afhændet; ligesom

ieg herved i kraft af dette mit aabne brev sælger og over-

drager til Sr Christian Pedersen Granerud mine eiende og

paa gaarden Haslum grund beliggende huuse Blyelaget kaldet

med istaaende jern kakkelovn, samt al muur og nagelfast indredning

tilligemed de til samme hørende udhuuse-bygninger for den

omforenede kiøbesum 100 spd skriver 100 spd som mig til adnøyelig

er betalt. Thi skal disse huusebygninger som meldt heref-

ter i midt sted, følge og tilhøre kiøberen Sr Christian Grane-

rud hans hustru og deres arvinger som en sand eien-

dom, upaaanket af mig og enver anden, hvorfore ieg inde-

staar som hiemelsmand efter loven. Til bekræftelse

under min haand og segl; hvorhos attesterest at ingen kiøbe-

contract om denne handel har været oprettet, i over-

værelse af 2de vidner. Datum Blyelaget d 12te febr 1803.

Som sælger Svend Syversen Blyelaget. Som kiøber Christian

Pedersen Granerud. Til vitterlighed Hans Lorensen. Peder Sørensen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 5b, f. 499. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net