1800 - Søndre Sandaker, aukjsjonsskjøte 

 

 

 

Erick Horn Kongelig Mayestæts be-

stalte Cancellieraad og Sorenskriver over

Follaug samt Auctionsforvalter sammestæds. Giør

vitterligt: at anno 1800 den 3de, 4de og 30te september blev

offentlig auction afholdt paa og over gaarden søndre

Sandager i Næsoddens præstegield efter Mari Clemmetsdatters

forlangende og paa grund af hendes opgivne boe; hvorom

placater ere udstædde og vedbørlig bekiendtgiordt. Hvorda!

Jblandt annet blev opraabt til høystbydende paa følgende

conditioner: 1, gaarden Søndre Sandager beliggende i Næsod-

dens præstegield 15 Lp: salt med bøxel og herlighed

sælges i den stand samme nu  befindes med paastaaende jnd- og

udhuuse, ager, eng, skov og mark inden og udengiærdes og alt

saaleedes som Johannes Larsen er hiemlet samme ved skiøde af

10de october 1794, og kan tiltrædes førstkommende Mickali-

fløttetiid, dog forbeholdes koenen Marie Clemmetsdatter og

børn frie huuslyd til næstkommende aars første fløttetiid

men staaer fratilslaget for kiøberens egen regning og ri-

cico; Hvorhos Gunder Hansen fremlagde en imellem ham og

Peder Sandager under 15de junii 1784 tinglyst 3de december s. a.

oprettet contract, hvorved denne gaard efter efter Gunder Hansen

tilfalder en engeløcke og nogle udhuusebygninger forhen un-

derlagt denne bygning alt efter contractens formeld. 2,

Kiøbesummen tillige med alle af kiøber deponerede om-

kostninger /: auctions og jncassationssallarium lige høyst be-

regnet placater med bekiendtgiørelse, stemplet papiir til

skiødet og sammes tinglysning samt ¼ procento til Næsod-

dens Fattigcasse erlægges 3 maaneder fra tilslaget

til Jncassator Gade i Drøback. – etc: etc: etc: -

Derpaa jndfandt sig med bud og overbud Johannes Ellefsen

Ruud som og til sidst blev høystbydende for den summa 710 Rd

siiger syv hundrede og tiie rigsdaler; hvorefter denne

kiøberen ved skrivelse til auctionsforvalteren af 13de octob. s. a.

har declareret: At dette hans bud var for Jørgen Knudsen Helvig

og til den ende udbad sig, at dette skiøde maatte ham meddeeles.

Thi er det ieg herved paa sædvanlig auctionsmaade udstæ-

der til Jørgen Knudsen den mit lovlige og hiemmelagtige

auctionsskiøde paa indbemeldte gaard Sandager hvoraf

som og han og hands arvinger maae giøre sig saa nyttig

og tienlig som han bæst veed og kand upaa ancket af alle

og enhver, hvorfore ieg indestaaer som hiemmelsmand, da

kiøberen har erlagt til idag  auctionsomkostningerne 42 Rd 1 ort 16 s.

derimod tilkommer det kiøberen selv at afclarere den til

den Norske Krigshospitals cassa under 16 juni 1794 ud-

stædde obligation med 1 procento i denne gaard stoer

350 Rd samt renter af samme fra 1te january d. a; da

resten af kiøbesummen er mig som skifteforvalter

betalt. Til bekræftelse under min haand

og segl. Drøback den 31te january 1801.

                                                              Horn.

 

Kildeinformasjon: Panteboklnummer: I 5a, f. 313b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net