1798 - Kirkevik lån med sikkerhet 

 

Follo pantebok 5, folie 162.

 

Underskrevne Hans Aslachsen Kir-

kevigen vedstaaer herved at have bekommed til laans

af Hr. Peter Brandt 45 rd 48 s. skriver fyrgetyve og fem rigsdaler 2

skiling med lovlige renter efter 14end dages opsigelse skadesløs i alle

maader betaler, til sikkerhed herefor pantsætter ieg ham med 1te prioritet

min ejende og førende baad med sit fulde bolværk af strye dreg og

touger, 2 kiør og en qwie, samt alt mit ejende løsøre, af gange klæder

linned og træe bogskab, men skulde ieg være ude at sælge nogle af

mine kreature, skal pengene derfor leveres Hr. Brandt, til hvilken

saaledes oven specifiicerede skal være et trygt pant for capital

45rd 48 s. med skadesløse renter og omkostninger til betaling skeer.

Skulde capitalen med omkostningerne ey strax efter opsigel-

sen værde betalt, staae creditor frit for at tage dom og strax

tage sin betaling i pantet ved auction uden foregaaende execution

som for meget bekostelig for boet til sin skadesløse betaling

i all tilfælde, som stadfæstes under min haand og 2de vitterligheds

vidners underskrift. Kierkevigen paa Næsodden d 11te december

1798. Hans Aslachsen med paaholden pen. Til vitterlighed Hans

Christensen. Embret Olsen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net