1789 - Størmyr skjøte og obligasjon 

 

 

Jeg underskrevne Anders Arvesen

for tiiden boende udi strandstædet Wiidsteen i Westbye præstegield, kiendes og

vitterlig giør, at have solgt og avhendet, ligesom jeg herved i kraft, dette mit aabne

brev, av frie villie, og velberaad hue, have med min huustrues foreviidende, og sam-

tykke, aldeles sælger, skiøder og avhænder, til velagte mand Lars Jsachsen

Rogneschier av Næsodden, een min tilhørende plads Staarmyren kaldet, under halve gaarden

nordre Hallangen i Froens annex beliggende av skyld 1 ½ lispund salt med bøxel og herlighed, med jord skov

og mark, saaledes som samme, ved den derover under dato 22de junii 1786, avholdte skyldsæt-

ningsforretning berører, for den imellem os mundtlig omforeenede, kiøbesumma 250rd

hvilke toe hundrede og halvtreedsindstiuge rixdaler, hand mig adnøielig erlagt og betalt haver.

Thi skal ovenmeldte plads og eiendom, med paastaaende jnd og udhuuse, samt muur og nagel-

fast indreedning, følge og tilhøre kiøberen Lars Jsachsen, hands huustrue og arvinger, som

en sand eiendom giørende sig derav saa nyttig, tienlig og gavnlig, som bæst vides og lov-

lig skee kand upaaanket av mig og mine arvinger, samt alle og enhver, hvorfore jeg

indestaaer som hiemmelsmand følgelig loven. Derhos skal indbemeldte pladses eier

bestandig have for sine kræature, frie havn i selve gaardens udmark, og skov, samt

behøvende brændeveed efter udviisning, ligesom han derhos, har frihed til at opbygge et

qværnebrug, i den saakaldede Saug-fossen, men hvorimod kand dend halve gaards be-

boere, hvorfra denne plads er solgt forbeholdes i fornødent tilfælde, at opsætte dam neden-

for pladsens grund, alt saaledes, som det mig under 1te martii 1785 fra Hans Engebret-

sen Røed, og Hans Nielsen Biørnestad, meddeelt skiøde, der kiøberen herved overleveres be-

rører. – Dets til stadfæstelse under min haand og segl, samt 2de vitterlighedsvidner med-

underskrift, hvorhos attesteres conformforordningen af 27de novembr 1775, at ingen

kiøbecontract om indbemeldte handel har været oprettet. – Datum Wiidsten, den 19de sep-

tembr 1789. Anders Arvesen. – Lars Jsachsen. Til vitterlighed som overværende under-

skrivere S: Jonsen. P. Gade. –

 

Lars Jsachsen Rogneschier

eier av pladsen Staarmyhren, samt frasolgt gaarden

nordre Hallangen i Froens annex, kiendes og vitterlig giør: at have tillaans

bekommed av velagte lensmand Peder Røer paa Næsodden, den summa

199rd, av hvilket et hundrede halvfemtsenstuige og nie rixdr jeg fra

nederstaaende dato svarer aarlige lovlig renter 4 procto, nemlig

det halve hvert aars vaahr og det andet halve hvert aars høste tinge, samt halve capi-

talen tilbage betales, fra et fierding aars foregaaende opsigelse som paa begge siider er betinget.

Til sikkerhed for dette pengelaan pandtsætter jeg herved med 1te og eeneste prioritet, ei allene

min ovenmeldte eiende plads Staarmyhren kaldet 1 ½ Lp salt med bøxel og herlighed, som

meg er hiemlet med skiøde av 19de septbr sidstl:, men endog alle mine tilhørende løsøre

effecter, indtet i nogen maade undtagend og med ligesaa god betryggelse, som samme herudi

vidre stykviis var specificeret, samt et aars avl og avgrøde av indbemeldte plads;

hvilket alt skal være et sikkert hypoteqve for saavel capitalen 199rd som

renter og omkostninger, intil samme i alle deele skadesløs er vorden betalt ligesom jeg og, til end

ydermeere betryggelse har formaaed min kiære broder Johannes Jsachsen Huusebye sand

cautionist og selvskyldnere ovenpaa pandtet at indtræde. Dets til bekræftelse under

min haand og cautionistes hænder og signetter, i overværelse av undertegnede 2de

vitterlighedsvidner. Datum Staarmyhren, den 21de novbr 1789. Lars Jsach-

sen. Som cautionist og selvskyldner ovenpaa pandtet, underskriver jeg efter obligatio-

nens jndhold Johannes Jsachsen. Til vitterlighed ved forestaaende underskrifter

Abraham Field. Peder Svestad.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 329b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net