1789 - Skjøter på Lalien, Strandmyr, Steilene, Alværn og To gård 

 

 

 

Jeg underskrevne Ole Pedersen eier og be-

boer av gaarden Thoug i Næsoddens præstegield, kiendes og vitterlig giør at have

solgt og avhændet, ligesom jeg herved i kraft dette mit aabne brev, og frie villie

og velberaaed hue, med min huustrues forevidende og samtykke, aldeles

sølger, skiøder og afhænder fra mig huustrue og arvingerdet til velagte

mand Daniel Andersen, halve gaarden Thoug skyldende Lp. salt og 1 høne med bøxel og herlig-

hed, hvorfor hand mig efter vores mundtlig accordt og foreening ædruelig har betalt kiøbe-

summen, med 700rd skriver syv hundrede rixd. Herforuden og i sit bemelte kiøb, erhol-

der hand fra min aleene eiende halve gaard Thoug, først, et lidet skovstycke kaldet Lallibraaten

beliggende strax ved pladsen Alvern, hvis deelemærker befindes saaleedes: Deelet tager

sin begyndelse ved en biergpyndt mellem Thougstranden og Alveren, derfra til en kors-

mærket fuuru i Koekleven, og derfra efter høiden, paa en biergaas til veien i Braateuren

hvor en ligesaa korsmærket fuurue er staaende, endnu længere sør efter biergaasen, 2de med

kors mærkede furutrær, derfra i lehnen til en lind med kors i linnie for et furrutræe

mærket med X paa aasen, langs aasen ved den søndre ende paa lehnen, liige til søen.-

Dernæst en myhr kaldet Strande-myhren, hvis deelestrækninger er saaledes: Efter Thoug-

veien til Alveren, paa den nordøstere kandt, dernæst over paa en biergpyndt til en korsmær-

et gran paa den søndre siide, hvorfra det siden gaaer efter nogle smaae biergpyndter

hvorimellem er korsmærkede trær, herfra til [p..en] i veien hvor deelet begyndte. Thi skal

denne halve gaard Thoug, indberegnet i samme kiøb, skovstykket Lallingsbraaten og Strandmyhren

efter de deelestrækninger herudi er opgivet, følge og tilhøre eieren af samme Daniel Andersen,

item halve delen av de paa gaarden staaende huuse, bestaaende av, den østre stue med kak-

kelovn, kiøcken og skorsteen, med 2de smahle kaaver i stolpeboesvahlen, men udhuuserne bru-

ges til fælleds mellem ham og eieren av den anden halve gaard Thoug, Hans Nielsen.

Herforuden, ager, eng, skov og mark, uden og indengiærdes, intet undtaged av hvad navn

nævnes kand, og med liige rett jeg det eiet haver, følge og tilhøre ham huustrue børn og

arvinger, som en sand eiendom, giørende sig av samme med alt sit til og [efter] [....]

underliggende, saa nyttig, tienlig og gavnlig, som bæst  viides og lovlig skee kand, upaaan-

ket og uigienløst, av mig og mine arvinger, samt alle og enhver, hvorfore jeg i følge loven

indestaaer som hiemmelsmand. Dette til bekræftelse, under min haand og segl i over-

vær av undertegnede 2de vitterlighedsvidner; hvorhos tillige attesteres conformfor-

ordningen av 27de novbr 1775, at ingen kiøbecontract om indbemeldtehandel har været op-

rættet. Datum Thoug den 2den januarie 1789. Ole Pedersen Thoug. Daniel Andersen.

Til vitterlighed underskrevne. Røyem. Abraham Nielsen Sandvolden.-

 

Jeg underskrevne Daniel Andersen

kiendes og vitterlig giør, at have solgt og avhændet, ligesom jeg herved i

kraft dette mit aabne brev, av frie villie og velberaad hue, aldeles sælger, skiøder

og avhænder fra mig huustrue og arvinger til velagte Tarrald Christensen

Alvern, et stykke udmark kaldet Lallingsbraaten, samt en myhr, som mig

ved skiødet fra Ole Pedersen, paa halve gaarden Thoug under dags dato

er beskrevet, og ligesom denne eiendoms deelemærker derudi findes beskreven, for den imellem

os om accorderede, kiøbesumma 99rd; hvilke halvfemtsindstyve og nie rixdr, kiøberen

ædruelig haver betalt mig. Thi skal denne eiendom, som hidtilunderlagt gaarden Thoug

i Næsoddens hovedsogn, og hvorav kiøberen aarlig som en kiendelse svarer til bemeldte gaard

12 siger tolv skilling, herefter følge og tilhøre ham, huustrue og arvinger, som en sand eien-

dom derav giørende sig saa nyttig tienlig og gavnlig som bæst viides og lovlig skee kand, upaaan-

ket og upaatalt av mig huustrue og arvinger, samt alle og enhver, hvorfore jeg indestaaer

som hiemmelsmand følgelig loven. Dets til bekræftelse under min haand og segl.

Hvorhos attesteres conformforordningen av 27de novbr 1775, at ingen kiøbecon-

tract om indbemeldte handel har været oprættet. Alt 2de vitterlighedsvidners overvær-

else. J øvrigt er imellem kiøberen og mig accorderet, at han nyder frie sommer og

høst havn udi gaardens øvrige udmark for 2de voxne kiør, og 8 a 10 stk. smaae kræa-

ture; ligesom hannem er betinged frie brændeveed, og giærdesfang, i min halve gaards

skov, samt i tilfælde han skulde finde for godt at opsætte huuser, paa denne eiendom

nyder han 4re siger fiire tylte bygningstømmer, dog alt efter min udviisning.-

Thoug den 2den januari 1789,- Daniel Andersen Thoug. Til vitterlighed underskreven

Prom. Røyem.-

 

Vi underskrevne, nemlig: Daniel

Andersen, Simon Rasmusen Schiellerud og Tarrald Christensen, kiendes og

hermed vitterlig giør – at have solgt og avhændet, ligesom enhver af os

med vore huustruers forevidende og samtykke, sælger, skiøder og over-

drager, til Sr Haagen Hasberg, boende paa gaarden Wøyen

ved Christiania, hvad enhver av os er tilhørende udi gaarden Thoug i Næsodden

præstegield, samt pladsen Alvern, med underliggende 5 øer, Steiglerne kaldet,

med skovstykket Lallingsbraaten, med tilhørende myhr, kaldet Strandmyhren, i alt for den

imellem os mundtlig omforeenede kiøbesumma – 1250rd saaledes: Jeg Daniel Andersen, sælger

og overdrager, min eiende halve gaard Thoug av skyld 5 Lp. salt og 1 høne, med bøxel og herlighed

for den summa 640rd. Jeg Simon Rasmusen som eier av den andre halve part: berørte Thoug

ligeledes skyldende 5 Lp. salt og 1 høne, med bøxel og herlighed for 430rd, og jeg Tarrald Christensen

den mig tilhørende plads Alvern, med de fem øer, Steiglerne kaldet, samt skovstykket Lallingsbraaten, tilligemed

Strandmyhren, for 180rd,- der udgiør forestaaende 1250rd, hvilket et tuusinde og halvtredsindstyve

rixdr, os ædruelig betalt, thi skal berørte eiendomer av sin skyld som forbemeldt, med paastaaende vaanings og

udhuuse, dets muur og nagelfaste indreedning, ager, eng, skov og mark, inted undtagen, om hvad navn nævnes kand

herefter i vores stæd følge og tilhøre Sr Haagen Hasberg, hans kiæreste og arvinger, som en sand odel og eien-

dom, hvorav hand og at maae giøre sig saa nyttig tienlig og gavnlig som bæst  og lovlig skee kand, upaa-anket og

u-igienløst av os og vore arvinger, samt alle og enhver paatale, hvorfore vi forblive [trygge] hiemmels-

mænd efter loven. Og er under dette kiøb avtalt og betinget at vi bruger og beboer vores herved solgte

eiendommer det næste nye aar 1790, imod at vi selv udsvarer og betaler det til samme tiid paa gaarden

og pladsen hæftende skatter og contributioner, ordinaire samt extraordinaire, samt tienden. Dog maae vi

ingen hugst foretage os i skoven uden til brændeved, som tages av topper; men skoven skal være kiøberen

strax overlades til frie raadighed. Dets bekræftelse under samtlige vore hænder og signetter i over-

værelse av undertegnede 2de vitterlighedsvidner; hvorhos tillige attesteres conformforordningen av 27de

novbr 1775, at ingen kiøbecontract, ved indbemeldte handel har været oprættet. – Datum Thoug den 29de

julii 1789. H. Hasberg. Daniel Andersen Thoug med paaholden pen. Simon Rasmusen Schiellerud med paaholden pen.

Tarrald Christensen Alvern med paaholden pen. Til vitterlighed efter begiær underskrevne Christen Spang-

berg. Christian Christiansen.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 333, 333b og 334. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net